สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุนิสา  สมรฤทธิ์
 
1. นางศิวาพร  สีโย
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอริศรา  แก้วสุวรรณ
 
1. นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สิทธิ
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  สีดา
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพิพัฒน์  ตนนาชำ
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64.99 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ดีทัพไทย
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.7 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วะสาร
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงบุษยมาส  ศรีฤทธิ์
2. เด็กชายเจษฎาพร  อาจเดช
 
1. นางสาวธนิดา  ประกอบสุข
2. นายบุญเลิศ  สีโย