สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านภูกระแต สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพงษ์ศธร  สมรฤทธิ์
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงอารียา  ประจำถิ่น
 
1. นางวิไลลักษณ์  มัยวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  ปัทวงค์
2. เด็กหญิงอินธิลา  มัยวงค์
 
1. นายศาสตรา  บัวดี
2. นางวิไลลักษณ์  มัยวงค์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพรพิมล  แสนพล
2. เด็กหญิงรุจิรา  เกาแกกูล
3. เด็กหญิงอารียา  ขันติ
 
1. นายบุญเลิศ  สีโย
2. นางศิวาพร  สีโย
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกมลพรรณ  ปัทวงค์
2. เด็กหญิงปลิดา  แก้วหาวงค์
3. นางสาวอินธิลา  มัยวงค์
 
1. นายบุญเลิศ  สีโย
2. นางศิวาพร  สีโย
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรุจีรัตน์  สอนสา
 
1. นางศิวาพร  สีโย
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงสุนิสา  สมรฤทธิ์
 
1. นางศิวาพร  สีโย
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรกมล  ดีพรม
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สุขรี่
3. เด็กหญิงพรธิดา  อภัยวงศ์
 
1. นางกิ่งทอง  แก้วมะ
2. นางสุพัฑรา  ศรีสมุทร
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กชายชัยวัฒน์   ไชยนาน
2. เด็กชายวัชระ  ศิริวงค์
 
1. นางกิ่งทอง  แก้วมะ
2. นายอุทัย  ธนาคุณ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงวันวิสา  ผาสุขศาสตร์
2. เด็กหญิงศศิธร  ปัทวงค์
 
1. นายนเรศ  อุปพงษ์
2. นายชัยสิริ  มังคละคีรี
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงจิตติมา  เขียวค้า
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงทรรศนีย์  นันทะมาตย์
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงอภิญญา  สอนสา
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงภัทรวดี  แก้วปีลา
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสันติภาพ  สุขรี่
 
1. นายสมนึก  คำประภา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 66 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงอริศรา  แก้วสุวรรณ
 
1. นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 18 1. เด็กหญิงนันทิดา  วรรณทอง
 
1. นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  โชติรักษา
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 84.6 ทอง 14 1. เด็กหญิงธนพร  สมวงค์
 
1. นางสาวปริญญา  รักษาราษฎร์
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 65.3 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สิทธิ
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 65 ทองแดง 20 1. เด็กหญิงกาญจนาณัฐ  สีดา
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กชายพิพัฒน์  ตนนาชำ
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 64.99 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงพรไพลิน  ดีทัพไทย
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.7 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  วะสาร
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 14 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายกีรติ  มิ่งมิตรวัน
2. เด็กชายอนุชา  แข็งขัน
 
1. นายวราวิทย์  คะษาวงค์
2. นายบุญเลิศ  สีโย
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 34.5 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชนน์นิภา  สีดา
2. เด็กชายนันทนา  เตโช
3. เด็กหญิงวรรณวิษาณ์  ลิภา
4. เด็กชายวรวรรณ  ศรีเดช
5. เด็กหญิงเบญจวรรณ  บรรณกิจ
6. เด็กหญิงแววดาว  ศิละมาตย์
 
1. นายบุญตา  อุ่นชัย
2. นายชัยสิริ  มังคละคีรี
3. นายนเรศ  อุปพงษ์
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชยุดา  สุธรรม
2. เด็กหญิงบุษกรณ์  ปัทวงค์
3. เด็กหญิงรุ่งนภา  บุญเทียม
 
1. นายสมนึก  คำประภา
2. นายศาสตรา  บัวดี
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. เด็กหญิงทักษะพร  จันชะล้ำ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อนุคำ
3. เด็กหญิงพรพิมล  ทีระฆัง
 
1. นายสมนึก  คำประภา
2. นายศาสตรา  บัวดี
 
29 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงชนน์นิภา  เทพวาริน
 
1. นางนันทวัน  ฉิมมานุกุล
 
30 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 16 1. เด็กหญิงพรทิพา  ปัทวงค์
2. เด็กชายวิทวัส  งอมสันเทียะ
3. เด็กชายเอกภวิษย์  ชาสงวน
 
1. นางนันทวัน  ฉิมมานุกุล
2. นางทัศนีย์  บุญเทียม
 
31 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 83 ทอง 17 1. เด็กหญิงศรินยา  พันธ์สวัสดิ์
2. เด็กหญิงอติพร  แก้วหาวงค์
3. เด็กหญิงไอลดา  ศิริวงค์
 
1. นางนันทวัน  ฉิมมานุกุล
2. นางทัศนีย์  บุญเทียม
 
32 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรัทยา  ศิริวงค์
 
1. นางนันทวัน  ฉิมมานุกุล
 
33 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชาญณรงค์  บุญญาน้อย
2. เด็กชายพรพิชัย  จันทุลาง
 
1. นางสาวธนิดา  ประกอบสุข
2. นายบุญเลิศ  สีโย
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ปิลอง
 
1. นางสาวธนิดา  ประกอบสุข
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงษ์พิชัย  เหล่ามูล
 
1. นายประยูร  แก้วมะ
 
36 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 10 1. เด็กชายวิมล  พิมพ์โยธา
 
1. นางรำเพย  ขวัญเอกพงษ์
 
37 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฑิตยา  คันทะประเทศ
 
1. นางรำเพย  ขวัญเอกพงษ์
 
38 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายคมกริช  ก่อนทะลา
2. เด็กชายณัฐพล  เหิงขุนทด
3. เด็กชายปราโมทย์  สุพร
 
1. นายนเรศ  อุปพงษ์
2. นายชัยสิริ  มังคละคีรี
 
39 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงบุษยมาส  ศรีฤทธิ์
2. เด็กชายเจษฎาพร  อาจเดช
 
1. นางสาวธนิดา  ประกอบสุข
2. นายบุญเลิศ  สีโย