สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านยางงอย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายสมพงศ์รัตน์  หลายจาด
2. เด็กชายอัชชานนท์  ดาหยังหยุด
 
1. นางสิริพร  ว่องไว
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายธีรนัย  สิงห์งอย
2. เด็กชายสิทธิพงษ์  เหมะธุริน
 
1. นายบุญเลิศ  พงษ์พิศ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงชลลดา  โวหารลึก
2. เด็กชายเจษฎาพร  นาหมีด
 
1. นางศิริพร  ว่องไว
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  คำพิลัง
2. เด็กหญิงศิรินันท์  แดงด้วง
3. เด็กหญิงหทัยทิพย์  สิงห์งอย
 
1. นางพิมพ์วิภา  เวียนวัฒนา
2. นายบุญเลิศ  พงศ์พิศ
 
5 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 85 ทอง 13 1. เด็กชายธีรโชติ  สิงห์งอย
2. เด็กหญิงภัทรวดี  คำพิลัง
3. เด็กชายภูริวัตร  สิงห์งอย
 
1. นางมารศรี  แวงดีสอน