สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านรามราช สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายเอกนรินทร์   ศัตรูพินาศ
 
1. นายรังสิมันตุ์   ฉิมรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงวรรณวิษา   นิวงษา
2. เด็กหญิงศันสนีย์   อัควงค์
 
1. นายรังสิมันตุ์   ฉิมรักษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายคุณานนท์   วันดี
2. เด็กหญิงอาพิชรัตน์   เดชทะสร
3. เด็กหญิงแพรวา   รอบสระน้อย
 
1. นายวิทยา   ลิ้มวงษ์ทอง
2. นางสาวสายสุดา   นิวงษา
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปิยนุช   ภูชุม
2. เด็กหญิงวนิดา   กัตติยะ
3. เด็กชายสราวุฒิ   ชัยพิมพา
 
1. นายวิทยา   ลิ้มวงษ์ทอง
2. นางสาวสายสุดา   นิวงษา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงริมลณี   ภูชุม
2. เด็กหญิงศศิประภา   นิวงษา
3. เด็กหญิงอมรรัตน์   ผ่าแก้ว
4. เด็กหญิงอริศรา   นิวงษา
5. เด็กหญิงเบญจพร   แก้ววัน
 
1. นายรังสิมันตุ์   ฉิมรักษ์
2. นางจุชารัตน์   ฉิมรักษ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   นิวงษา
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   นิวงษา
3. เด็กหญิงสุพรรษา   กุนาทน
4. เด็กหญิงอาภาพร   สอนบาล
5. เด็กหญิงไพลิน   แก้วนิวงศ์
 
1. นายรังสิมันตุ์    ฉิมรักษ์
2. นางจุชารัตน์   ฉิมรักษ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 51 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงจิดาภา   นนทะวงศ์
2. เด็กหญิงอริสรา   ชฎา
 
1. นางสาวปราศรัย   ภูชุม
2. นางอรอนงค์   โพธิ์ตะนัง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กชายตริณณภพ   ชฎา
 
1. นางสาวจารุณี   บำรุงหงษ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง 6 1. เด็กชายอนุวัฒน์   นิวงษา
 
1. นายบัญชา   โพธิ์เสนา
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวาปพร   นิวงษา
2. เด็กหญิงอารีวรรณ   แก้วนิวงศ์
 
1. นางสาวปราศรัย   ภูชุม
2. นายวิศิษฐ์   นิวงษา
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายดนุสรณ์   นนทะวงศ์
2. เด็กชายนคร   หาวิวร
 
1. นายสหธรณ์   วงศ์ปัสสะ
2. นายชาญยุทธ   นิวงษา
 
12 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนพล   สาโธ
2. เด็กชายธนวันต์   นิวงษา
3. เด็กชายสุทธวีร์   นิวงษา
 
1. นายนิกร   อาษาวัง
2. นายนเรศ   ประเสริฐสังข์
 
13 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงจันทิมา    แก้วนิวงศ์
 
1. นางนภาศรี   นิวงษา
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 89.99 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชลนิสา   แก้วนิวงศ์
2. เด็กชายธนทัต   นิวงษา
3. เด็กหญิงศิริวรรณ   จันทะนะ
 
1. นายรังสิมันตุ์   ฉิมรักษ์
2. นางสาวกนกพร   นิวงษา
 
15 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 13 1. เด็กชายจักรวุธ   เดชทะสร
2. เด็กชายชินวัตร   ปานวงศ์
 
1. นายพลซื่อ   สลางสิงห์
2. นางจันทรา    นิวงษา
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กชายนัฐวัฒณ์   นิวงษา
 
1. นางจันทรา   นิวงษา
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงกรสุรีย์   สุวรรณเพชร
2. เด็กหญิงธันยพร   ราชนีวงศ์
3. เด็กหญิงนพมาศ   นิวงษา
4. เด็กหญิงหงส์ฤทัย   นิวงษา
5. เด็กหญิงอธิตยา   นิวงษา
 
1. นางสาวปาณิตา   อาจสามารถ
2. นางสาวจิราพร   แสงสว่าง
3. นางสาวเกษราวรรณ   สิงห์เงา
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงจันทกานติ์   นิวงษา
 
1. นางสาวปาณิตา   อาจสามารถ
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 6 1. เด็กชายจิรวัฒน์  เดชโฮม
2. เด็กชายธีระพงษ์  นิวงษา
3. เด็กชายเนติพล  เดชทะสร
 
1. นางสาวปาณิตา  อาจสามารถ
2. นางเกษราวรรณ  สิงห์เงา