สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงกนกพร  ต้นน้อย
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  สุวรรณโสภา
3. เด็กหญิงพรชิตา  โมธรรม
4. เด็กหญิงพรสุดา  พลภู
5. เด็กหญิงวรรณภา  โสภาจร
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
2. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภศร  ทัพศิลา
 
1. นายอุดมเดช  จตุวงศา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สีสุก
 
1. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  โมธรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สิมสุวรรณ
3. เด็กหญิงธีรตา  ศรีละโคตร
4. เด็กหญิงนิภาดา  ฝ่ายทะแสง
5. เด็กหญิงพรชิตา  บุตริวงศ์
6. เด็กหญิงอรอุมา  ละลีวัน
 
1. นางวิไลวรรณ  กุดนอก
2. นายสุขสันต์  กุดนอก
3. นางสาววัลลีรัตน์  พุทธกัง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายกิติศักดื์  หาญจิต
2. เด็กชายฉัตรชัย  เวียงสมุทร
3. เด็กชายสุริยา  บุตรสอน
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
2. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  บุตรสอน
2. เด็กหญิงพรพิมล  สมสู่
3. เด็กหญิงศศิประภา  คนคล่อง
 
1. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
2. นางสาวอัจฉรา  ติยะบุตร
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงสายทอง  โพธิแวง
 
1. นางสาวฐิติยา  ปัตตานี
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  วันดี
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
9 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนต์นภา  โมธรรม
2. เด็กหญิงวิไลพร  ชานุชิต
3. เด็กหญิงสุพิชญา  พุทธโส
 
1. นางวิไลวรรณ  กุดนอก
2. นางสาวฐิติยา  ปัตตานี
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณธี  สีหาดวง
2. เด็กชายนิรันด์  ตุ่นทอง
3. เด็กชายปฏิภาณ  พุทธกัง
 
1. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
2. นางสาวฐิติยา  ปัตตานี