สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงไพรลิน  ทิพยมงคลกุล
 
1. นางนิติยาภรณ์  โมธรรม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงลีลาวรรณ  ทั่งทน
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.66 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นานไธสง
 
1. นางสาวอัจฉรา  ติยะบุตร
 
4 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  จวนสาง
2. เด็กชายยุทธิชัย  เชิดสะภู
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
2. นางสาวฐิติยา  ปัตตานี