สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองซน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 79 เงิน 16 1. เด็กหญิงไพรลิน  ทิพยมงคลกุล
 
1. นางนิติยาภรณ์  โมธรรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายตินณ์  หาคำ
2. เด็กชายพิพรรธ  มหานิล
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
2. นายสุขสันต์  กุดนอก
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงกนกพร  ต้นน้อย
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  สุวรรณโสภา
3. เด็กหญิงพรชิตา  โมธรรม
4. เด็กหญิงพรสุดา  พลภู
5. เด็กหญิงวรรณภา  โสภาจร
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
2. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงลีลาวรรณ  ทั่งทน
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงนภศร  ทัพศิลา
 
1. นายอุดมเดช  จตุวงศา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  สีสุก
 
1. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงอารยา  เกิดชาวนา
 
1. นางสาวอัจฉรา  ติยะบุตร
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 -1 - 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  พุทธกัง
 
1. นายอุดมเดช  จตุวงศา
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายชลชาติ  สีสุก
 
1. นายอุดมเดช  จตุวงศา
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 75.66 เงิน 17 1. เด็กหญิงสุภาภรณ์  นานไธสง
 
1. นางสาวอัจฉรา  ติยะบุตร
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  โมธรรม
2. เด็กหญิงชลธิชา  สิมสุวรรณ
3. เด็กหญิงธีรตา  ศรีละโคตร
4. เด็กหญิงนิภาดา  ฝ่ายทะแสง
5. เด็กหญิงพรชิตา  บุตริวงศ์
6. เด็กหญิงอรอุมา  ละลีวัน
 
1. นางวิไลวรรณ  กุดนอก
2. นายสุขสันต์  กุดนอก
3. นางสาววัลลีรัตน์  พุทธกัง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 88 ทอง 7 1. เด็กชายกิติศักดื์  หาญจิต
2. เด็กชายฉัตรชัย  เวียงสมุทร
3. เด็กชายสุริยา  บุตรสอน
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
2. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปรียารัตน์  บุตรสอน
2. เด็กหญิงพรพิมล  สมสู่
3. เด็กหญิงศศิประภา  คนคล่อง
 
1. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
2. นางสาวอัจฉรา  ติยะบุตร
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงเชษฐ์ธิดา  ค่ายสูงเนิน
 
1. นางนิติยาภรณ์  โมธรรม
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กหญิงสายทอง  โพธิแวง
 
1. นางสาวฐิติยา  ปัตตานี
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพัฒน์  วันดี
 
1. นายสมพงษ์  บุญตาท้าว
 
17 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมนต์นภา  โมธรรม
2. เด็กหญิงวิไลพร  ชานุชิต
3. เด็กหญิงสุพิชญา  พุทธโส
 
1. นางวิไลวรรณ  กุดนอก
2. นางสาวฐิติยา  ปัตตานี
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธวัชชัย  จวนสาง
2. เด็กชายยุทธิชัย  เชิดสะภู
 
1. นายณรงค์เดช  ศรีมามาศ
2. นางสาวฐิติยา  ปัตตานี
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณธี  สีหาดวง
2. เด็กชายนิรันด์  ตุ่นทอง
3. เด็กชายปฏิภาณ  พุทธกัง
 
1. นางวจนพันธ์  อุ่นกลม
2. นางสาวฐิติยา  ปัตตานี