สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองดุด สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจารุกิตติ์  พันธุกาง
2. เด็กชายธนาวุฒิ  พัดอากาศ
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  สารคำ
2. นายสุริยงค์   มาตรรักษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 74 เงิน 13 1. เด็กชายณภัทร   คำก้อนแก้ว
2. เด็กชายเอกพล  สุวรรณมาโจ
 
1. นายพิพัฒน์พงษ์  สารคำ
2. นายนพดล  ว่องไว
 
3 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.4 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พันธุ์กาง
2. เด็กชายณัฐพล  พันธุกาง
3. เด็กชายนัฐวุฒิ  ทันบุญ
4. เด็กหญิงปณิตา   พันธุกาง
5. เด็กหญิงปรางนรินทร์  เดชขันธ์
6. เด็กชายพัชรดนัย  ศรีมูลตรี
7. เด็กหญิงพัชรพร  อินทริง
8. เด็กหญิงมาริสา  ลาสุด
9. เด็กชายวทันยา  พันธุกาง
10. เด็กชายอภิชิต  ทะนุ
 
1. นางกลิ่นผกา  โยลัย
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  เนตรประดิษฐ์
 
1. นางสาวประภัสสร  เรืองรอง
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิชาวิณี  ด่างเกษี
2. เด็กหญิงวีรยา  ทีสุกะ
3. เด็กหญิงอังศุมาลิน  เหมะธุลิน
 
1. นายประวิช  สะเริญรัมย์
2. นายปิยะ  เจียมไพเราะ