สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนตชด.บ้านหาดทรายเพ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายเพทาย  นาพรหม
 
1. จ.ส.ต.หญิงอภิชญา  ผุยเหง้า
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายศาตราวุธ  เมาเกตุ
 
1. จ.ส.ต.หญิงอภิชญา  ผุยเหง้า
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายจักริน  ติสจันทร์
2. เด็กชายจุลจักร  ปุ้มแพง
 
1. จ.ส.ต.สุรศักดิ์  พรมดี
2. ส.ต.ต.อภิสิทธิ์  หอมบุญมี