สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนัตติยา  พุทธจักร
 
1. นางนภัสภรณ์  พรรณธร
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายปิยะ  สุขภูวงค์
2. เด็กชายพิพัฒน์  นามโคตร
 
1. นายนครชัย  วงษาเนาว์
2. นางสาวสุรีย์  ฉายวงษ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนันต์  สุขวัน
2. เด็กชายอรรถพล   พรมดี
 
1. นายนครชัย  วงษาเนาว์
2. นางสาวสุรีย์  ฉายวงษ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 9 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วใส
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตคุป
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงประไพพร  คังกัน
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงถาวรีย์  ปุ้มแพง
2. เด็กชายธาดา  จูมพลหล้า
 
1. นางสาวประไพศรี  ไพศาล
2. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภาพร  ติสจันทร์
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์   พิมพ์หาร
 
1. นางสาวพรรณปพร  บุตรรักษ์
2. นายสมพงษ์  จันทร์ศิริ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงใหม่สุดา  ชอบเสียง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงอริสา  พุ่มทอง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงอริสา  พุ่มทอง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงใหม่สุดา  ชอบเสียง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายวศิน  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 1. เด็กชายวศิน  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงญานัสสา  ทองดี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  อนุมณฑล
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานชนก  เชิดสังวาลย์
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาณี  รังศรี
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  เยาวศรี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายนครชัย  วงษาเนาว์
2. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์