สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงอุไรทิพย์  กืกทอง
 
1. นางนภัสภรณ์  พรรณธร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงชลลดา  ผาอินดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  เยาวฤทธิ์
 
1. นางณภัสภรณ์  พรรณธร
2. นางสุนันทา  เหมพลชม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงญานัสสา  ทองดี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เสนาสี
 
1. นางสาวสุรีย์  ฉายวงษ์
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ผาอินดี
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสนาสี
2. เด็กหญิงไอรดา  สุขภูวงค์
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
2. นางสุนันทา  เหมพลชม