สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองเทา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงนันทิยา  ทศรักษา
 
1. นางนภัสภรณ์  พรรณธร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงนัตติยา  พุทธจักร
 
1. นางนภัสภรณ์  พรรณธร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงอุไรทิพย์  กืกทอง
 
1. นางนภัสภรณ์  พรรณธร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงชลลดา  ผาอินดี
2. เด็กหญิงปนัดดา  เยาวฤทธิ์
 
1. นางณภัสภรณ์  พรรณธร
2. นางสุนันทา  เหมพลชม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงณัฐริกา  ทะระคะจัด
2. เด็กหญิงปรารถนา  บุตคุป
 
1. นางณภัสภรณ์  พรรณธร
2. นางสุนันทา  เหมพลชม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 41 เข้าร่วม 15 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  สุขภูวงค์
 
1. นางสาวสุรีย์  ฉายวงษ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจริยา  คอแก้ว
 
1. นางประคองขวัญ  วันดี
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายชนะพล  สุขภูวงค์
2. เด็กชายอภิชาต  บทศรี
 
1. นายธนกฤต  มีศิลป์
2. นางสาวสุรีย์  ฉายวงษ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายปิยะ  สุขภูวงค์
2. เด็กชายพิพัฒน์  นามโคตร
 
1. นายนครชัย  วงษาเนาว์
2. นางสาวสุรีย์  ฉายวงษ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอนันต์  สุขวัน
2. เด็กชายอรรถพล   พรมดี
 
1. นายนครชัย  วงษาเนาว์
2. นางสาวสุรีย์  ฉายวงษ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 9 1. เด็กชายพีรพัฒน์  แก้วใส
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  บุตคุป
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงประไพพร  คังกัน
 
1. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 82 ทอง 14 1. เด็กหญิงถาวรีย์  ปุ้มแพง
2. เด็กชายธาดา  จูมพลหล้า
 
1. นางสาวประไพศรี  ไพศาล
2. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายจักรกฤษ  ไชยภูธร
2. เด็กหญิงอารียา  แซ่่ตั้ง
 
1. นางสาวประไพศรี  ไพศาล
2. นางนิทัศนา  เพียรภายลุน
 
16 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงสุภาพร  ติสจันทร์
2. เด็กชายเจตนิพัทธ์   พิมพ์หาร
 
1. นางสาวพรรณปพร  บุตรรักษ์
2. นายสมพงษ์  จันทร์ศิริ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงใหม่สุดา  ชอบเสียง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงอริสา  พุ่มทอง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 87 ทอง 7 1. เด็กหญิงอริสา  พุ่มทอง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงใหม่สุดา  ชอบเสียง
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายวศิน  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 9 1. เด็กหญิงญานัสสา  ทองดี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 84.6 ทอง 6 1. เด็กชายวศิน  ศรีสุธรรม
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงญานัสสา  ทองดี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 84 ทอง 9 1. เด็กชายกฤษณพงศ์  อนุมณฑล
 
1. นางสาวจารุวรรณ  อ่อนหวาน
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  เสนาสี
 
1. นางสาวสุรีย์  ฉายวงษ์
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปานชนก  เชิดสังวาลย์
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงปิยะรัตน์  ผาอินดี
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอาภาพร  ติสจันทร์
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  เสนาสี
2. เด็กหญิงไอรดา  สุขภูวงค์
 
1. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
2. นางสุนันทา  เหมพลชม
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 49 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายคมสันต์  แสนไชย
2. เด็กหญิงพนิดา  คอแก้ว
 
1. นางสุนันทา  เหมพลชม
2. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงกัญญาณี  รังศรี
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  เยาวศรี
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายนครชัย  วงษาเนาว์
2. นางสาวนิภาพร  วงษาเนาว์