สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 76 เงิน 18 1. เด็กชายภูริทัศน์  ไชยนาน
 
1. นางสุรีรัตน์  โกพล
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 86.2 ทอง 7 1. เด็กหญิงกระมลพร  ผันผ่อน
2. เด็กหญิงกันต์กมล  อรัญทอง
3. เด็กหญิงขวัญพิชชา  วันทา
4. เด็กหญิงชลธิชา  เกิดชาวนา
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  เตโช
6. เด็กหญิงนันทิยา  สมรฤทธิ์
7. เด็กหญิงนิพาดา  ประธาน
8. เด็กหญิงพรนภัส  วะบุตร
9. เด็กหญิงรจนา  ทาวอแวง
10. เด็กหญิงรัศมี  ไชยศล
11. เด็กหญิงวันนารี  มาระนอ
12. เด็กหญิงสุชานรี  ทุมสุด
13. เด็กหญิงอุทุมพร  มาซาว
14. เด็กหญิงเกษริน  กาฬพันธ์
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บุตรทศ
 
1. นางจิตรดา  แสงลี
2. นางสุรีรัตน์  โกพล
3. นางสาวดวงนภา  จันทรชาศรี
4. นางสาวปานสิริ  คงอุ่น
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงอิษยา  ทาวอแวง
 
1. นายคมสันต์  ชนะเคน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงอัจฉริยา  ชนะเคน
 
1. นายคมสันต์  ชนะเคน
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงนริศรา  ศรีเมืองแมน
 
1. นายคมสันต์  ชนะเคน
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 76 เงิน 11 1. เด็กชายรพีภัทร  รัตน์พนา
2. เด็กหญิงวิชาดา  ขันรักษา
 
1. นางสาวดวงนภา  จันทรชาศรี
2. นางสาวปานสิริ  คงอุ่น
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 9 1. เด็กหญิงทิพย์ชัญษา  พิมพ์นนท์
2. เด็กหญิงอนุสรา  ช่วยโคกสูง
 
1. นางสาวดวงนภา  จันทรชาศรี
2. นางสาวปานสิริ  คงอุ่น
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 82.8 ทอง 11 1. เด็กชายธงชัย  เพิ่มทวี
 
1. นางสุรีรัตน์  โกพล
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 83 ทอง 14 1. เด็กหญิงสิริธร  สุวรรณจันทร์
 
1. นางจิตรดา  แสงลี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงกาญจนา  ชัยกิจตระกูล
 
1. นางจรัญญา  ไชยศล
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.99 ทอง 12 1. เด็กหญิงปวีณา  แวงธิสาร
 
1. นางจรัญญา  ไชยศล
 
12 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 11 1. เด็กชายธนากร  ติธรรม
 
1. นางลำไย  อาจวิชัย