สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วิบรรณ์
 
1. นางรัศมี  กุลวงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงนริศรา  ทาขุนทด
 
1. นางรัศมี   กุลวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำแสน
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วงษา
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  วงษา
 
1. นางทรงศรี  ติยะบุตร
2. นายพิเชษฐ์  รักษาแสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงพรชิตา  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงรสรินทร์  สิงห์โพธิ์
 
1. นางอุราวรรณ  ห้วยทราย
2. นางสาวฉวีวรรณ   สมเทพ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีหมุน
 
1. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงลลิตา  ออทะขันธ์
 
1. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์