สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมูม้น สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงจีระพร  ใชยทา
 
1. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  วิบรรณ์
 
1. นางรัศมี  กุลวงค์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  แวดไธสง
 
1. นางทรงศรี  ติยะบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86.33 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  ดวงพุทธ
 
1. นางสาวมลธิภา  ศรีนาทม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงนริศรา  ทาขุนทด
 
1. นางรัศมี   กุลวงศ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิรินภา  เหนือพวน
 
1. นายอภิชาติ  ศรีนาทม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. เด็กชายณรงฤทธิ์  วงษา
 
1. นายอภิชาติ  ศรีนาทม
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงขนิษฐา  คำแสน
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  วงษา
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  วงษา
 
1. นางทรงศรี  ติยะบุตร
2. นายพิเชษฐ์  รักษาแสง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงดารุณี   ผงจำปา
2. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   ปิดตาทะเส
 
1. นายพิเชษฐ์  รักษาแสง
2. นางทรงศรี  ติยะบุตร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 9 1. เด็กชายนนทกร  ไชยะนุ
2. เด็กหญิงพิชามญช์  วงษา
 
1. นายมานิตย์  ติยะบุตร
2. นางสาวสมควร  เสาทอง
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงนภัสสร  บุพศิริ
2. เด็กชายอัครวินท์  วงพิระ
 
1. นายมานิตย์  ติยะบุตร
2. นางสาวสมควร  เสาทอง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กชายอดิศักดิ์  อุสาราช
 
1. นายไชยณรงค์  บุราณเคน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 71 เงิน 17 1. เด็กหญิงพรชิตา  บรรดาศักดิ์
2. เด็กหญิงรสรินทร์  สิงห์โพธิ์
 
1. นางอุราวรรณ  ห้วยทราย
2. นางสาวฉวีวรรณ   สมเทพ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. นางสาวนัทธิดา  สานทอง
2. นางสาวเยาวลักษณ์  แสนเสิก
 
1. นางอุราวรรณ  ห้วยทราย
2. นางสาวฉวีวรรณ  สมเทพ
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  ศรีหมุน
 
1. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงลลิตา  ออทะขันธ์
 
1. นางสาวจิราพร  สุวพันธ์
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 81 ทอง 10 1. เด็กชายกฤษกร   เหนือพวน
2. เด็กชายชลชาติ   ผาลี
3. เด็กชายธนวัฒน์   จันทร์โฮ้วมณี
4. เด็กชายพีรกานต์   แก้วกัณหา
5. เด็กชายศุภณัฐ   เศษเพ็ง
6. เด็กชายเจตนิพัทธ์   วงษา
 
1. นางกรรณิกา   อาษาพันธ์
2. นายไชยณรงค์   บุราณเคน
3. นางสาวฉวีวรรณ   สมเทพ
 
18 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุญสอาด
2. เด็กหญิงวรกัญญา  เหล่าเจริญ
 
1. นายธนวัฒน์  แก่นท้าว
2. นางอุราวรรณ   ห้วยทราย
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชกานต์  แสนเสิก
2. เด็กหญิงแก้วกานดา  โมธรรม
 
1. นายธนวัฒน์  แก่นท้าว
2. นางอุราวรรณ  ห้วยทราย
 
20 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลชนก  มุงธิราช
2. เด็กชายชัยวัฒน์  บุญจันทร์
3. เด็กชายพรรษกร  สีหราช
 
1. นางสาวอภิญญา  วงษ์ตาแสง
2. นางสาวลลิตา  หอมเมือง