สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วห้วยพระ
 
1. นางสาวศศิกานต์  โพธิ์ศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดารณี  พลศรี
2. เด็กหญิงนัยนา  สาเส็ง
 
1. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
2. นางสาวศศิกานต์  โพธิ์ศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉันทนา  ชมภูพระ
2. เด็กหญิงทักษศินา  ผาจวง
 
1. นายเกรียงไกร  ยศไชยวิบูลณ์
2. นายวิทยากร  สาโสม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ภูทับทิม
2. เด็กหญิงปิยวดี  คำจันทร์
3. เด็กหญิงอรนุช  แก้วห้วยพระ
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
2. นางไพ  โพธิบุตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงอนงค์รัก  ปู่ห้วยพระ
 
1. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ชมภูพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สอนนอก
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุมินตรา  ชมภูพระ
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรทัย  บุุญเทียม
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิงครัต  มงคลสกุลกิจ
 
1. นายประพันธ์  บุญพิมพ์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงเพียงพร  ชมภูพระ
 
1. นางสาวศศิกานต์  โพธิ์ศรี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยะณัฐ  ด่านหา
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงมุทิตา  ประพัสรางค์
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ชมภูพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมานิตย์  นันทะ
2. เด็กชายวิรัตน์  นาถาบำรุง
3. เด็กหญิงอรณี  ด่านหา
 
1. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
2. นายประพันธ์  บุญพิมพ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงนริศรา  ด่านหา
2. เด็กหญิงราตรี  ปู่ห้วยพระ
3. เด็กหญิงวรรณิมล  ชมภูพระ
 
1. นางลัดดาวัลย์  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรจนา  แก้วห้วยพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธพงษ์  แก้วห้วยพระ
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ