สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยพระ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงประพัสรา  สาเส็ง
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วห้วยพระ
 
1. นางสาวศศิกานต์  โพธิ์ศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงอริสา  สุวรรณมาโจ
2. เด็กหญิงเรืองขวัญ  ปราบนอก
 
1. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
2. นางไพ  โพธิบุตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กลอนสุภาพ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงดารณี  พลศรี
2. เด็กหญิงนัยนา  สาเส็ง
 
1. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
2. นางสาวศศิกานต์  โพธิ์ศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 60 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงอริสรา  หลวงแก้ว
 
1. นายเกรียงไกร  ยศไชยวิบูลณ์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสุธิพร  บุญเหลา
 
1. นายเกรียงไกร  ยศไชยวิบูลณ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฉันทนา  ชมภูพระ
2. เด็กหญิงทักษศินา  ผาจวง
 
1. นายเกรียงไกร  ยศไชยวิบูลณ์
2. นายวิทยากร  สาโสม
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายสัมฤทธิ์  สมพงษ์
 
1. นายเกรียงไกร  ยศไชยวิบูลณ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  ภูทับทิม
2. เด็กหญิงปิยวดี  คำจันทร์
3. เด็กหญิงอรนุช  แก้วห้วยพระ
 
1. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
2. นางไพ  โพธิบุตร
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.2 ทอง 6 1. เด็กหญิงอนงค์รัก  ปู่ห้วยพระ
 
1. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงเพชรลดา  ชมภูพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  สอนนอก
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกรณิการ์  ประพัสรางค์
2. เด็กหญิงจริยาพร  ยางเบือก
3. เด็กหญิงจันทวรรณ  ผะสมเพ็ชร
4. เด็กหญิงจิรัญยา  ทองแถม
5. เด็กหญิงฉันทนา  สาเส็ง
6. เด็กหญิงฉันทนา  ชมภูพระ
7. เด็กหญิงทัศนีย์  สาเส็ง
8. เด็กหญิงนันทยา  ชมภูพระ
9. เด็กหญิงนิรัญญา  อามาตย์วงศ์
10. เด็กหญิงพรนรินทร์  ชมภูพระ
11. เด็กหญิงวรรณิศา  มาดี
12. เด็กหญิงวัลนิภา  คะดุน
13. เด็กหญิงสุพรรณี  พลศรี
14. เด็กหญิงเบญจวรรณ  สาเส็ง
15. เด็กหญิงเรวดี  หลวงแก้ว
 
1. นางสาวศศิกานต์  โพธิ์ศรี
2. นางชลธิชา  ค่ำคูณ
3. นางสาวชไมพร  เบ้าลี
4. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 76.5 เงิน 15 1. เด็กชายยุทธนา  ปู่ห้วยพระ
 
1. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงจันจิรา  ชมภูพระ
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุมินตรา  ชมภูพระ
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรทัย  บุุญเทียม
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายอิงครัต  มงคลสกุลกิจ
 
1. นายประพันธ์  บุญพิมพ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอิงครัต  มงคลสกุลกิจ
 
1. นายประพันธ์  บุญพิมพ์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงวรรณภา  วะละ
 
1. นายประพันธ์  บุญพิมพ์
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงเพียงพร  ชมภูพระ
 
1. นางสาวศศิกานต์  โพธิ์ศรี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปิยะณัฐ  ด่านหา
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.4 ทอง 5 1. เด็กหญิงมุทิตา  ประพัสรางค์
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  ชมภูพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
25 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 68.5 ทองแดง 19 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ยางเบือก
2. เด็กชายประสงค์  สานิแฝง
3. เด็กชายรัฐภูมิ  ครบุรี
4. เด็กชายวสันต์  สาเส็ง
5. เด็กชายอาทิตย์  บุทธนา
6. เด็กชายอิศรา  พิมสลัด
 
1. นายนิพงษ์  สุวรรณมาโจ
2. นายประพันธ์  บุญพิมพ์
3. นางมะยุรี  เจริญราษฎร์
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.9 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายมานิตย์  นันทะ
2. เด็กชายวิรัตน์  นาถาบำรุง
3. เด็กหญิงอรณี  ด่านหา
 
1. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
2. นายประพันธ์  บุญพิมพ์
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายนราธิป  ปู่ห้วยพระ
2. เด็กชายพงษ์เพชร  ด่านหา
3. เด็กชายวัฒนา  อามาตย์วงศ์
 
1. นางถนอมศิลป์  บุญพิมพ์
2. นางมณีรัตน์  น้อยนาดี
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76.66 เงิน 13 1. เด็กชายชยุตพล  แก้วห้วยพระ
2. เด็กหญิงชลดา  วิจันทร์
3. เด็กหญิงวิไลพร  ยางเบือก
 
1. นางลัดดาวัลย์  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กหญิงนริศรา  ด่านหา
2. เด็กหญิงราตรี  ปู่ห้วยพระ
3. เด็กหญิงวรรณิมล  ชมภูพระ
 
1. นางลัดดาวัลย์  สุวรรณมาโจ
2. นางสาวนงนุช  ศรีกาลัง
 
30 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรจนา  แก้วห้วยพระ
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
31 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรปวีณ์  พลแสน
 
1. นางไพ  โพธิบุตร
 
32 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายยุทธพงษ์  แก้วห้วยพระ
 
1. นายธนาวุฒิ  ค่ำคูณ