สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านห้วยไหสมบูรณ์ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90 ทอง 8 1. เด็กหญิงปาลิตา  กุลยะ
 
1. นางถวัลย์  สุสิลา
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  บุพศิริ
2. เด็กชายอภิชาติ  ปากดี
 
1. นางสาวกมลวรรณ  วิพรรณะ
2. นางรุ่งทิพย์  โกษาแสง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายจีระวัฒน์  โกษาแสง
 
1. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุดา  มะตนเด
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิตา  ปากดี
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงขวัญสุดา  โกษาแสง
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กชายศราวุธ  แก้วไพศาล
 
1. นางสาวกมลวรรณ  วิพรรณะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ไชยโย
 
1. นางสาวกมลวรรณ  วงศ์มีแก้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 9 1. เด็กหญิงสิรามล  มะตนเด
 
1. นางสาวกมลวรรณ  วงศ์มีแก้ว
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูวดล  สนธิสัมพันธ์
2. เด็กชายวาทิตย์  พับพา
3. เด็กชายศุภกร  บุบผาเต
4. เด็กชายสมเดช  ประกิ่ง
5. เด็กหญิงสุวิมล  แก้วไพศาล
 
1. นายอารี  แก้วไพศาล
2. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 87.5 ทอง 8 1. เด็กหญิงปาริฉัตร  เสนจันทร์ฒิไชย
 
1. นางสาวกมลวรรณ  วงศ์มีแก้ว
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงเมทินี  ภุวมาส
 
1. นางสาวกมลวรรณ  วงศ์มีแก้ว
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82 ทอง 9 1. เด็กชายธีระพงษ์  ประกิ่ง
2. เด็กชายธีระพัฒน์  ยศธสาร
3. เด็กชายนัทพงศ์  โกษาแสง
 
1. นางสาววินันดา  จันทาพูน
2. นายประสิทธิ์  โกษาแสง
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กชายนพรัตน์  ทะชัยวงศ์
 
1. นางสาววินันดา  จันทาพูน
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายมนต์ไท  จำปา
 
1. นางสาววินันดา  จันทาพูน
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85.67 ทอง 5 1. เด็กชายกนกพล  ปากดี
2. เด็กชายนวพล  อุปิมนต์
3. เด็กชายเกริกพล  โพธิณี
 
1. นางสาววินันดา  จันทาพูน
2. นายประสิทธิ์  โกษาแสง