สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวหาด สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนัฐวุฒิ  อภัยโส
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 80.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงศศิธร  จู่มา
2. เด็กหญิงสุชัญญา  กาญจนโกวิท
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
2. นางสาวสนิท  ผาลี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาดา  ผาลี
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชญุตม์  สาผิว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอธิชนันท์  แสงขาว
 
1. นางพิสมัย  สาผิว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.67 เงิน 15 1. เด็กชายเทพวุฒิ  ภูธร
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 90.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพศวัต  ชำนาญกิจ
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 88.2 ทอง 4 1. เด็กชายชินวัต  จู่มา
 
1. นางสาวสนิท  ผาลี