สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญยะศรี
 
1. นางสาววีรยา  ศรีหะมงคล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายเอกชัย  วงษ์ราช
 
1. นายปรีชา  พิกุลศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไตรภูมิ
2. เด็กชายวิสิษฐ์  กงก้า
 
1. นายสมสนิท  วงษ์ราช
2. นายสนอง  วิวาโค
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงรัตณาภร  สุโพธิ์
 
1. นายปรีชา  พิกุลศรี
 
5 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หนองผือ
2. เด็กหญิงวรินยุพา  ไชยพันธุ์
 
1. นายอนิวรรตน์  เดชทะศร
2. นายคมสัน  แซ่โจ้ว
 
6 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 13 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  วันดี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  พุกดี
3. เด็กหญิงปริยาณัฐ  คำบู่
 
1. นางอัชรี  ศรีสวัสดิ์
2. นางยุวธิดา  รักมิตร