สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  แก้วไพศาล
2. เด็กชายจีรวัฒน์  แก้วบุญกว้าง
3. เด็กหญิงปริญาพร  วันดี
 
1. นายปรีชา  พิกุลศรี
2. นางสาววีรยา  ศรีหะมงคล