สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหาดกวน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  บุญยะศรี
 
1. นางสาววีรยา  ศรีหะมงคล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 73 เงิน 15 1. เด็กหญิงสุรินธร  ศรีทอง
 
1. นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงศศิธร  ศรีวรสาร
 
1. นางสาววีรยา  ศรีหะมงคล
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายเอกชัย  วงษ์ราช
 
1. นายปรีชา  พิกุลศรี
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 14 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  วันดี
 
1. นางสาวอรัญญา  ศรีวรสาร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายภูมินทร์  กระแสงสิงห์
 
1. นายปรีชา  พิกุลศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ไตรภูมิ
2. เด็กชายวิสิษฐ์  กงก้า
 
1. นายสมสนิท  วงษ์ราช
2. นายสนอง  วิวาโค
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงจิดาภา  วงษ์ราช
 
1. นายปรีชา  พิกุลศรี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง 7 1. เด็กหญิงรัตณาภร  สุโพธิ์
 
1. นายปรีชา  พิกุลศรี
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชลิตา  ไกยเทียม
2. เด็กชายสุมาลี  โมกไธสง
 
1. นายรณริฏฐ์  ศรีสวัสดิ์
2. นางสาวอมรรัตน์  กองไธสง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 66 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงกรพินธุ์  แก้วไพศาล
2. เด็กชายจีรวัฒน์  แก้วบุญกว้าง
3. เด็กหญิงปริญาพร  วันดี
 
1. นายปรีชา  พิกุลศรี
2. นางสาววีรยา  ศรีหะมงคล
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงศิริรัตน์  วันดี
2. เด็กชายสราวุฒิ  คำลือ
3. เด็กชายอดิสรณ์  มีหล้า
 
1. นายปรีชา  พิกุลศรี
2. นางสาววีรยา  ศรีหะมงคล
 
13 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 81 ทอง 19 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  หนองผือ
2. เด็กหญิงวรินยุพา  ไชยพันธุ์
 
1. นายอนิวรรตน์  เดชทะศร
2. นายคมสัน  แซ่โจ้ว
 
14 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 13 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  วันดี
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  พุกดี
3. เด็กหญิงปริยาณัฐ  คำบู่
 
1. นางอัชรี  ศรีสวัสดิ์
2. นางยุวธิดา  รักมิตร
 
15 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงอุษามณี  จันทะขิน
 
1. นางอัชรี  ศรีสวัสดิ์