สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหาดแพง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงนพมาศ  มิกราช
 
1. นายอุดม  สิงห์งอย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.33 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  โคตรคำ
2. เด็กหญิงทิพย์สุดา  จันทะพันธ์
3. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  บุพศิริ
4. เด็กหญิงวิริญญา  แสนพันธ์
5. เด็กหญิงศศิธร  บุพศิริ
 
1. นางทัศพร  ธงศรี
2. นายอินทร์ปัน  ธงศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 1. เด็กหญิงปริญญา  ศรีสงคราม
2. เด็กชายปัญญากร  สิงห์งอย
 
1. นางมลิวรรณ  สรรคชา
2. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชณายุทธ  ไชยริบูรณ์
2. เด็กหญิงชนัญฐา  ราชบัณดิษฐ์
3. นางสาวชุติมา  นาหมีด
4. เด็กชายณิชากร  ดายังหยุด
5. เด็กชายดนุสรณ์  บริเอก
6. นายนฤเทพ  กุลเกี้ยง
7. นางสาวนันทิดา  ดายังหยุด
8. เด็กชายนาวิน  แน่นอุดร
9. นางสาวปนิดา  ไชยรินทร์
10. นายพัชรพร  สิงห์งอย
11. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  จิตโคตร
12. นายศรายุธ  ฝ่่ายพนอม
13. เด็กหญิงสุชาดา  อุตเสนา
14. นางสาวสุณัฐนิชา  คำหงษา
15. เด็กหญิงโสภิดา  ขันทะชา
 
1. นางสุดคนึงนิจ  ดาบพลอ่อน
2. นายวสันต์  บุพศิริ
3. นางวัชรีวรรณ  บุพศิริ
4. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  จันทร
2. เด็กหญิงไพรินทร์  ผาอิดดี
 
1. นายวสันต์  บุพศิริ
2. นางวัชรีวรรณ  บุพศิริ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติชยา  สิงห์งอย
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรัญณ์  อนันทสุข
 
1. นายสมชัย  ส่องใส
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ิสิงห์งอย
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธ์ิ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกฤษติยาภรณ์  บุพศิริ
2. นางสาวจิราพรรณ  ทับพิลา
3. นายทนงศักดิ์  นาหมีด
4. นางสาวนพมาศ  มิกราช
5. นางสาวศรุตยา  ดายังหยุด
6. นางสาวศิริวรรณ  ถวิลคำ
7. นายสิทธิโชค  แพงสาระ
8. นางสาวอัชริยาภรณ์  ภักดีวงค์
9. นางสาวอารีรัตน์  บุพศิริ
10. นายเกียรติชัย  ไชยมนตรี
 
1. นายอุดม  สิงห์งอย
2. นางมลิวรรณ  สรรคชา
3. นายวสันต์  บุพศิริ
 
10 คอมพิวเตอร์ การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กชายวชิรพล  บุพศิริ
2. เด็กชายศิวพงษ์  พัสนวงค์
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
2. นางมลิวรรณ  สรรคชา
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนโชติ  ทองแสน
2. เด็กชายธีระเมธ  สังข์เนียม
 
1. นางหนึ่งฤทัย  ธรรมยาฤทธิ์
2. นางมลิวรรณ  สรรคชา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพรรณิดา  ดายังหยุด
2. เด็กหญิงภัสสร  ขันรักษา
3. นางสาวศิริลักษณ์  สีตุ้ย
 
1. นางทัศพร  ธงศรี
2. นายอินทร์ปัน  ธงศรี
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณัฐพล  แสนพันธ์
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  ยอยง
 
1. นางสาววราภรณ์  บุพศิริ
2. นางมลิวรรณ  สรรคชา