สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าพัฒนา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 18 1. เด็กหญิงธัญภา  เทียนไชย
 
1. นางจรูญศรี  ท้าวนาง
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงพลอยไพลิน  มุ่งช้อนกลาง
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  ชาลีผล
 
1. นางสาววิชชุภรณ์  สารคำ
2. นางรุ่งทิวา  คำชนะ