สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายจารุพัฒน์  พรมวิชัย
2. เด็กหญิงปานระวี   ศรีวรสาร
3. เด็กหญิงมนธิรา  มหาราช
 
1. นางรังสินี  สุทธิกาศ
2. นางสาวณรองรัตน์  ยศไชยวิบูลย์
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 18 1. เด็กชายอภิวุฒิ  ศรีโสภา
 
1. นางสาววาสนา  ฝ่ายพนอม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.33 ทอง 13 1. เด็กชายฐาปกรณ์  พรมกระบิล
 
1. นางสาววาสนา  ฝ่ายพนอม
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรเทพ  พันธ์หนอง
 
1. นางสาววาสนา  ฝ่ายพนอม
 
5 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายธนวัฒน์  วิชัยศึก
2. เด็กหญิงศศิธร  ไชยแก้ว
 
1. นางสาววาสนา  ฝ่ายพนอม
2. นางเข็มเพชร  พงษ์พัฒน์