สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 72 เงิน 16 1. เด็กหญิงสิริกร  ดวงสุ
 
1. นางสาวณรองรัตน์  ยศไชยวิบูลย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายจารุพัฒน์  พรมวิชัย
2. เด็กหญิงปานระวี   ศรีวรสาร
3. เด็กหญิงมนธิรา  มหาราช
 
1. นางรังสินี  สุทธิกาศ
2. นางสาวณรองรัตน์  ยศไชยวิบูลย์
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 53 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงมณธนา  ศรีโสภา
2. เด็กหญิงอรพินท์  พรมจอม
 
1. นายเทพรักษ์  พงษ์พัฒน์
2. นางเข็มเพชร  พงษ์พัฒน์
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 80 ทอง 18 1. เด็กชายอภิวุฒิ  ศรีโสภา
 
1. นางสาววาสนา  ฝ่ายพนอม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงภัทรนันท์  ดวงสุ
 
1. นางเนาวรัตน์  เจริญวงศ์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุวรรณบุผา
 
1. นางเนาวรัตน์  เจริญวงศ์
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 80.33 ทอง 13 1. เด็กชายฐาปกรณ์  พรมกระบิล
 
1. นางสาววาสนา  ฝ่ายพนอม
 
8 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรเทพ  พันธ์หนอง
 
1. นางสาววาสนา  ฝ่ายพนอม
 
9 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กชายธนวัฒน์  วิชัยศึก
2. เด็กหญิงศศิธร  ไชยแก้ว
 
1. นางสาววาสนา  ฝ่ายพนอม
2. นางเข็มเพชร  พงษ์พัฒน์