สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ้วน สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 92 ทอง 6 1. เด็กหญิงวณิชญา  เสนเพ็ง
 
1. นางชวัลพัชร์  ทองลาภ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลธิชา  เสนพันธ์
 
1. นายกฤษฎา  เมาะลาษี
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายคฑายศ  วรรณา
2. เด็กชายธีรภัทร  เสนเพ็ง
 
1. นายกฤษฎา  เมาะลาษี
2. นางสาวเนียรนิภา  แก้วบู่
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 90 ทอง 6 1. เด็กชายธีรภัทร์  คัณทักษ์
2. เด็กชายยุทธดนัย  วงค์ปัญญา
 
1. นายกฤษฎา  เมาะลาษี
2. นางสาวเนียรนิภา   แก้วบู่
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  เสนเพ็ง
2. เด็กหญิงวิภาวี  ฐานะ
3. เด็กชายอัสสุชล  เสนเพ็ง
 
1. นายกฤษฎา  เมาะลาษี
2. นางสาวเนียรนิภา  แก้วบู่
 
6 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสาธินี  เสนพันธ์
 
1. นางสาวจันทร์สุดา  เดชไทสงค์
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษฎา  เมืองโคตร
 
1. นางสาวจันสุดา  เดชไทสงค์