สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอีอูด สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 15 1. เด็กชายพลกร  นาโควงศ์
2. เด็กชายพิภัช  มหาวงศ์
 
1. นายภูมินทร์  รักษาวงศ์
2. นายชัชวาล  มหาวงค์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  มหาวงศ์
2. เด็กชายภานุวัฒน์  สุวรรณมาโจ
 
1. นายภูมินทร์  รักษาวงศ์
2. นายนคเรศร์  มหาวงศ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีรพันธ์  มหาวงศ์
2. เด็กชายพัฒน์พงศ์  โพนดาแคบ
 
1. นายนพรัตน์  พันธุ์โอภาส
2. นายโสวัต  มัยวงค์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 11 1. เด็กชายปฐมพงษ์  โพนดาแคบ
2. เด็กหญิงมาลินี  นาคนิล
3. เด็กหญิงสุุภัสสร  มหาวงศ์
4. เด็กชายอภินันท์  มหาวงศ์
5. เด็กชายอวิรุทธิ์  มหาวงศ์
 
1. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์
2. นางสาวสุทิน  มหาวงค์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงทิพรดา  มหาวงศ์
2. เด็กชายพลธิชัย  ประกิ่ง
3. เด็กชายสมรักษ์  พรมอินทร์
 
1. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
2. นายชำนาญ  แก้วลา
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 89 ทอง 10 1. เด็กชายณรงค์ศักดิ์  มหาวงศ์
2. เด็กชายสรวิชญ์  มหาวงค์
 
1. นายนพรัตน์  พันธุ์โอภาส
2. นางสาวสมพร  มหาวงศ์
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 76.67 เงิน 12 1. เด็กหญิงจิตรกัญญา  อินทริง
2. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  โพธิ์เบี้ยศรี
 
1. นางอุษณีย์  แสนสุข
2. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 79 เงิน 7 1. เด็กหญิงกุลจิรา  กุลยะ
2. เด็กหญิงปริชาติ  โยลัย
3. เด็กหญิงวรนุช  ประกิ่ง
 
1. นางอุษณีย์  แสนสุข
2. นางสาววิภาดา  ผาลี
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.5 ทอง 11 1. เด็กหญิงจินดา  สมพรม
2. เด็กหญิงชลนิชา  ประกิ่ง
3. เด็กหญิงอภิชญา  มหาวงศ์
 
1. นางอุษณีย์  แสนสุข
2. นายภูมินทร์  รักษาวงศ์
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แผนบุตร
2. เด็กชายจิรายุ  โยลัย
3. เด็กชายวีธะวัตร  ธงชัย
 
1. นางสาวพรสวรรค์  อุดานนท์
2. นายชำนาญ  แก้วลา
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคม  โพนดาแคบ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  มหาวงค์
3. เด็กชายพรพิทักษ์  มหาวงค์
 
1. นางอุษณีย์  แสนสุข
2. นายสุสีโม  แสนสุข
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิตา  มหาวงศ์
2. เด็กหญิงชรินรัตน์  มหาวงศ์
3. เด็กหญิงวริษา  มหาวงศ์
 
1. นางสุทิน  มหาวงค์
2. นางสาวสุกัญญา  มหาวงศ์