สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอูนนา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กชายอาทิตย์    ลามเพ็ญ
 
1. นางนงเยาว์  ประกิ่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัชรี  ป้องพา
 
1. นางนงเยาว์  ประกิ่ง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายนาวิน  สารจันทร์
2. เด็กชายรังสรรค์  ประกิ่ง
3. เด็กชายอัชตพล  ประกิ่ง
 
1. นางจิรายุ  เคนไชยวงศ์
2. นายสิทธิศักดิ์  อุสาพรหม
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 8 1. เด็กชายพงศกร  มูลติเสาร์
2. เด็กชายอภิชาติ  อุ่นทะอับ
 
1. นายอาทิตย์  ประกิ่ง
2. นายนนทชัย  วงศ์ตาผา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 85 ทอง 7 1. เด็กชายศิริชัย   ประกิ่ง
2. เด็กหญิงสัญศิรีณ์   ลามเพ็ญ
 
1. นายสฤษดิ์   ศรีวันพิมพ์
2. นายเรืองฤทธิ์  วะชุม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายแสงสุรีย์  ประกิ่ง
 
1. นายเรืองฤทธิ์  วะชุม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงไอลดา  ประกิ่ง
 
1. นางประยวน  อุสาพรหม
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 72.33 เงิน 13 1. เด็กชายทรงวุฒิ  ประกิ่ง
 
1. นายปวิช  มีพร้อม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กชายแสงสุรีย์  ประกิ่ง
 
1. นายเรืองฤทธิ์  วะชุม
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงสุนารี  ประกิ่ง
 
1. นางศรีสุพร  นาโควงค์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 7 1. เด็กชายพิพัฒน์ชัย  วิริยะพันธ์
 
1. นางประยวน  อุสาพรหม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงน้ำฝน  ประกิ่ง
 
1. นางประยวน  อุสาพรหม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.4 ทอง 11 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ประกิ่ง
 
1. นางประยวน  อุสาพรหม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83.8 ทอง 10 1. เด็กชายฐิตินันท์  บุญประจง
 
1. นางประยวน  อุสาพรหม
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงกนกพร    แสนภูวา
2. เด็กหญิงกมลฉัตร    ประกิ่ง
3. เด็กหญิงลาวัลย์    ดอกสี
4. เด็กหญิงวราภรณ์  ป้องพา
5. เด็กหญิงสมริสา    ประกิ่ง
6. เด็กหญิงสายฟ้า   วงศรีชู
 
1. นางจิรายุ  เคนไชยวงศ์
2. นางนงเยาว์  ประกิ่ง
3. นางนิตยา  ไชยวงษ์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 86.83 ทอง 4 1. เด็กหญิงวรรณา   ประกิ่ง
2. เด็กหญิงสิปรางค์   ประกิง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  สินสุข
 
1. นางจิรายุ  เคนไชยวงศ์
2. นางนงเยาว์  ประกิ่ง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์    ทางาม
2. เด็กหญิงศรีสุพรรณ    ประกิ่ง
3. เด็กชายอาทิตย์  ลามเพ็ญ
 
1. นางจิรายุ  เคนไชยวงศ์
2. นางนิตยา  ไชยวงษ์