สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเเหล่า สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 18 เข้าร่วม 20 1. เด็กหญิงอุมากร  สมรฤทธิ์
 
1. นางหนูกร  แวงโสธรณ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 80 ทอง 18 1. เด็กชายพรณุวัฒน์  สมรฤทธิ์
2. เด็กหญิงพุธิตา   ไชยกา
 
1. นางอุสาห์   เรืองวรบูรณ์
2. นายสุรพัศ  เสโนฤทธิ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงปภาวดี  อภัยโส
2. เด็กชายวีรภัทร  สุวรรณกำจร
 
1. นางอุสาห์   เรืองวรบูรณ์
2. นางมาลัย  บุตรเพ็ง
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 77.33 เงิน 5 1. เด็กชายฆมาเทพ  โคตรคำ
2. เด็กชายวิทยา  อินทริง
3. เด็กหญิงอนิศา  โคทังคะ
 
1. นางพัทธวรรณ  บุรินทร์อุทัยกุล
2. นายอาคม  ยะสะกะ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงชาลิฎา  กวนฮางฮอง
2. เด็กหญิงณิชกานต์  แนวตัน
3. เด็กหญิงศิรินภา  พรมพิลาด
 
1. นางพัทธวรรณ  บุรินทร์อุทัยกุล
2. นางหนูกร  แวงโสธรณ์
 
6 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอมรเทพ  นนทะวงษา
2. เด็กชายเจษฎา  โยวะผุย
 
1. นางมาลัย  บุตรเพ็ง
2. นางสาววิมลทิพย์  ผูพงษ์