สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเพียงหลวง 10 สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ญาณบุญ
 
1. นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กชายปิยะ  บุญคำ
2. เด็กชายสดใส  ใจเพชร
 
1. นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก
2. นางสาวนัทริยา  ไชยศล
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจิดาภา  ต้นสา
 
1. นางสาวกาญจนา  ชัยมาโย
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงชฎาพร  ญานบุญ
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  บุตรสงกา
3. เด็กชายตะวัน  ญานบุญ
4. เด็กหญิงมลธิดา   หร่องบุตรศรี
5. เด็กชายวุฒิชัย   บัวอ่อน
6. เด็กหญิงศิระประภา   ศรีมูลเขียว
7. เด็กชายสิรภพ  น่าชม
8. เด็กชายอรรถกร   สุดใจ
 
1. นางสาวกาญจนา  ชัยมาโย
2. นางวิสวาท  เกชิต
3. นางสาวนัทริยา  ไชยศล
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงดลฤดี   ลากลาง
2. เด็กหญิงวรรณภา   สุดาชม
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เศษบุบผา
 
1. นางสาวสุจิตรา   พวงจันทึก
2. นางวิสวาท   เกชิต
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัลยากร   ดวงไกร
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์   ศรสูง
3. เด็กหญิงรมิตา   คันธะโรรส
 
1. นางสาวสุจิตรา  พวงจันทึก
2. นางวิสวาท  เกชิต