สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนโพธิ์ไทรทองวิทยา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ผาลี
2. เด็กหญิงวรรวิษา  สุพรรณ
3. เด็กหญิงอุไรพร  ผาลี
 
1. ส.ต.อ.พิไลลักษณ์  สุขสมบูรณ์
2. นางสาวอังคณี  วันศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกนต์ธีร์  ศรีตระกูล
2. เด็กชายนิรวิทธ์  ตะลาด
 
1. นายจิรทีปต์  อุปเสน
2. นางดารัตน์  อภัยโส
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐชนน  มะสาทานัง
2. เด็กชายอ๊อฟ  แก้วมณี
 
1. นายจิรทีปต์  อุปเสน
2. นางพิไลลักษณ์  สุขสมบูรณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชยากร  ผาลี
2. เด็กชายพันษา  ผาลี
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  นาทราย
2. นายสรายุทธ  นักบุญ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาจีน ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภาพร  ขันตี
 
1. นางดารัตน์  อภัยโส
 
6 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายรัตพงษ์  อภัยโส
2. เด็กชายวัฒนเทพ  ชมชัย
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  นาทราย
2. นายจิรทีปต์  อุปเสน
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายธนกร  เพทราเวช
2. เด็กหญิงยลดา  แก้วหลอย
3. เด็กหญิงวิภาวี  อ้วนแก้ว
 
1. นายวัฒนา  จู่มา
2. นางสาวสุภาวดี  ตะธรรมมา
 
8 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายตะวัน  เพทราเวช
2. เด็กชายธำรงศักดิ์  สัมพันธ์
 
1. นางสาววิไลลักษณ์  นาทราย
2. นายจิรทีปต์  อุปเสน