สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. นายนพนัยน์  ก้อนกั้น
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายณภัทร  ก้อนกั้น
2. เด็กชายพากรณ์  เปาวะนา
 
1. นายบุญธรรม  มุ่งหมาย
2. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริเดชไชยวงศ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงจันจิรา  แมดมิ่งเหง้า
2. เด็กหญิงวิมลพร  ชาสงวน
3. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วอินธฺ
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
2. นายจำลอง  เอกจักรแก้ว
 
4 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. นางสาวภัครมัย  เทียนเมืองปัก
2. นางสาวเบญจมาศ  วะลับ
 
1. นายสุรศักดิ์  ชัยปัญหา
2. นายวิทวัส  อินอุเทน