สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนราษฎร์สามัคคี สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 92.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวชิราภรณ์  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวรัศมี  วะชุม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุนิสา  เปาวะนา
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 75 เงิน 9 1. นายนพนัยน์  ก้อนกั้น
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 60 ทองแดง 9 1. เด็กชายสุรนาท  คำหอม
 
1. นางสาวอรอนงค์  โคตรน้อย
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  สุระกา
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริเดชไชยวงศ์
 
6 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวริสสรา  คำชนะ
2. เด็กหญิงศันสนีย์  เปาวะนา
3. เด็กหญิงศุภรัตน์  คำชนะ
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริเดชไชยวงศ์
2. นางสาวเพ็ญนภา  แก้วอินธิ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายณภัทร  ก้อนกั้น
2. เด็กชายพากรณ์  เปาวะนา
 
1. นายบุญธรรม  มุ่งหมาย
2. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริเดชไชยวงศ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชนะพล  ทะทำมัง
2. เด็กชายชิษณุพงค์  แพงษา
 
1. นายบุญธรรม  มุ่งหมาย
2. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริเดชไชยวงศ์
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 62 ทองแดง 10 1. นายสายชล  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  แก้วอินธิ
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนวพร  วะชุม
2. เด็กชายปฏิภาณ  ป้องสมบัติ
3. เด็กหญิงปนัดดา  วงษาเนาว์
 
1. นางสาวปิยนันท์  กวดวงศ์ษา
2. นางดรุณี  อินอุเทน
 
11 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัญญารัตน์  เอกจักรแก้ว
2. นางสาวธันยนันท์  นาคโคตร
3. เด็กหญิงสุธาทิพย์  สิทธิ
 
1. นางสาวชวัลลักษณ์  บุญเทียม
2. นางสุธาทิพย์  วงษาเนาว์
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวขวัญธิดา  เปาวะนา
2. นางสาวจรัญยา  บินศรี
3. นางสาวนรินทร์  ชัยหมาน
 
1. นางสุธาทิพย์  วงษาเนาว์
2. นางสาวชวัลลักษณ์  บุญเทียม
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. นายพันนา  วงษาเนาว์
2. นายวิทวัส  บินศรี
 
1. นายดิเรก  ลิภา
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกชกร  ไชยบิล
2. เด็กหญิงกรรณิกา  ปติโยพันธ์
3. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วอินธิ
4. เด็กหญิงพัชรี  เพชรพิพัฒน์
5. เด็กชายสิทธิราช  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นายบุญธง  ชัยบิน
2. นางสาวเล็ก  โกษาแสง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงพิมชนก  ไชยบิล
 
1. นางสาวดวงฤชา  ใหญ่น้ำ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงศิริยา  วะนานาม
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  ไชยปัญหา
 
1. นางสาวพรทิวา  สมเนตร์
2. นางสาวจุฬารัตน์  แช่มฟัก
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติชัย  แมดมิ่งเหง้า
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชัยปัญหา
 
1. นายบุญธง  ชัยบิน
2. นางสาวเล็ก  โกษาแสง
 
18 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงชลลดา  คะสุดใจ
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชัยบิน
 
1. นายจำเนียร  วงษานุรักษ์
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 94 ทอง 6 1. เด็กชายจักรินทร์  นันสุนี
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กชายณราทิพย์  หันโพธิ์
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพลอยวรินทร์  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงขวัญตา  แสนสุริยวงค์
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงพิณธิรา  แก้วอินธิ
2. เด็กหญิงสุภัสรา  แก้วอินธิ
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนฤมล  แสนศรี
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายคฑายุทธ  เอกจักรแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  มุลลารักษ์
3. เด็กชายราชินทร์  บุบผาเต
 
1. นายวิษณุพงศ์  วงษาเนาว์
2. นางสาวอรอนงค์  โคตรน้อย
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วอินธิ
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นางสาววธิตา  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นางสาวรุ้งณพัชร  อิทธิเดชธีรนันท์
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  อังคะฮาด
 
1. นางสาวรุ้งณพัชร  อิทธเดชธีรนันท์
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 86 ทอง 6 1. เด็กหญิงเปรมสินี  เอกจักรแก้ว
 
1. นางณัฐกานต์  ไชยโคตร
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุนิตา  แก้วลา
 
1. นางสาวรุ้งณพัขร์  อินธิเดชธีรนันท์
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 60 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพัชรี  ชัยหมาน
2. เด็กชายเจษฎา  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นางสาวรุ้งณพัขร์  อินธิเดชธีรนันท์
2. นางณัฐกานต์  ไชยโคตร
 
33 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 16 1. เด็กหญิงจันจิรา  แมดมิ่งเหง้า
2. เด็กหญิงวิมลพร  ชาสงวน
3. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วอินธฺ
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
2. นายจำลอง  เอกจักรแก้ว
 
34 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวณัฐณิชา  เปาวะนา
2. นางสาวพรนภา  แก้วอินธิ
3. นางสาวศิริลักษณ์  บินศรี
 
1. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
2. นายเกษชัย  มิ่งวงศ์ธรรม
 
35 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติยา  บุดดาเคย
2. นางสาวนวพร  ทะทำมัง
 
1. นางสาวรุ้งณพัชร  มุ่งหมาย
2. นางณัฐกานต์  ไชยโคตร
 
36 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤพร  ไชยปัญหา
2. เด็กหญิงอรญา  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นางสาวปิยนันท์  กวดวงศ์ษา
2. นางสาวเพ็ญนภา  แก้วอินธิ
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  เปาวะนา
2. เด็กหญิงจิราภา  วะเศษสร้อย
 
1. นางสาวปิยนันท์  กวดวงศ์ษา
 
38 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายวีรพงศ์  วงแหวน
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ศิริเดชไชยวงศ์
 
39 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภารสำเร็จ
 
1. นางสาวปิยนันท์  กวดวงศ์ษา
 
40 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธณกฤต  เปาวะนา
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
41 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสิทธิชาติ  ไตรวงค์ย้อย
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
42 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเมธาวิน  ปาลา
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
43 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโหวด) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสิทธิราช  แมดมิ่งเหง้า
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
44 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทองแท้  ชาสงวน
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
45 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แก้วอินธิ
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
46 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิชาติ  วะนานาม
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
 
47 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญดาว  แมดมิ่งเหง้า
2. เด็กหญิงคณิสสร  บุญมาผล
3. เด็กหญิงจิรัชยา  โพธิ์แสนศรี
4. เด็กหญิงชนิดา  โสภี
5. เด็กชายทองแท้  ชาสงวน
6. เด็กชายธนกฤติ  เปาวะนา
7. เด็กชายธนวัตร  ยกซื้อ
8. เด็กชายธีระพัฒน์  เปาวะนา
9. เด็กหญิงนัฐรี  บินศรี
10. เด็กชายนัณฐพงษ์  แก้วมะ
11. เด็กหญิงนุชวรา  แมดมิ่งเหง้า
12. เด็กหญิงพรรณนารา  ไชยบิน
13. เด็กชายรพีภัทร  ชาสงวน
14. เด็กชายรัตนชัย  อ้อยรักษา
15. เด็กชายราชัน  ลิภา
16. เด็กหญิงลลิตา  ประกิ่ง
17. เด็กชายวสุนทร  ชาสงวน
18. เด็กชายวาคิม  บุนนท์
19. เด็กหญิงศุภมาศ  ชัยบิน
20. เด็กหญิงสุจิตตรา  ชาสงวน
21. เด็กหญิงสุภัสสรา  แก้วอินธิ
22. เด็กหญิงสุวรรณา  ยางขันธ์
23. เด็กหญิงอทิติยา  อินอุเทน
24. เด็กชายอภิวัฒน์  ก้อนกั้น
25. เด็กหญิงอมรรัตน์  เปาวะนา
26. เด็กหญิงอมลวรรณ  คำชนะ
27. เด็กหญิงอรุณภรณ์  วะนานาม
28. เด็กหญิงเมขลา  เนินทราย
29. เด็กชายเมธาวิน  ปาลา
30. เด็กหญิงโสภิตตรา  ชาสงวน
 
1. นายอัมพล  ชาสงวน
2. นางวันเพ็ญ  กาฬหว้า
3. นายเกษชัย  มิ่งวงศ์ธรรม
4. นางสุภาวดี  มิ่งวงศ์ธรรม
5. นางสาวปิยนันท์  กวดวงศ์ษา
6. นางไพรัช  สิทธิ
 
48 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 71 เงิน 6 1. นางสาวภัครมัย  เทียนเมืองปัก
2. นางสาวเบญจมาศ  วะลับ
 
1. นายสุรศักดิ์  ชัยปัญหา
2. นายวิทวัส  อินอุเทน
 
49 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุญญาลักษณ์  ธรรมโน
2. เด็กหญิงสุภาดา  ชาสงวน
 
1. นายสุรศักดิ์  ชัยปัญหา
2. นายวิทวัส  อินอุเทน
 
50 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3 86 ทอง 4 1. นางสาวกิ่งฟ้า  อนุสนธิ์
2. นางสาวปนัดดา  เปาวะนา
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายสุรศักดิ์  ชัยปัญหา
 
51 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิราภา  วะเศษสร้อย
2. เด็กหญิงสุวภัทร  วงษาเนาว์
 
1. นายวิทวัส  อินอุเทน
2. นายสุรศักดิ์  ชัยปัญหา