สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรราษฎร์วิทยาคาร สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 71 เงิน 15 1. เด็กหญิงฉวีวรรณ   แพงด้วง
2. เด็กหญิงดวงชนก   ชนะพจน์
3. เด็กหญิงนฤมล   ชนะพจน์
4. เด็กหญิงปิยมาศ   ชนะพจน์
5. เด็กหญิงผุดผ่อง   ชนะพจน์
6. เด็กหญิงพรธิดา   ชนะพจน์
7. เด็กหญิงพรธิดา   ชนะพจน์
8. เด็กหญิงวรรณสา   ชนะพจน์
9. เด็กหญิงอนุสรา   ชนะพจน์
10. เด็กหญิงอารียา   แสนบุญมี
 
1. นางนงค์นุช   ใจดี
2. นางแดงเล็ก   เจริญราษฎร์
3. นางจุฑาพร   บุญวัง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงกนกวรรณ   ไชยวงศ์
2. เด็กหญิงกันนิยา   ศรีวรสาร
 
1. นายจาระนัย   ไชยวงษ์
2. นางเยาวนิต   ไชยวงษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 10 1. เด็กหญิงกรกมล   บุพรม
2. เด็กหญิงปิยะวดี   ศรีเชียงหวาง
 
1. นายจาระนัย   ไชยวงษ์
2. นางเยาวนิต   ไชยวงษ์
 
4 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงนรีกานต์   ชนะพจน์
2. เด็กหญิงนิศารัตน์   ชนะพจน์
3. เด็กหญิงเพ็นภา   จันทะโคตร
 
1. นางอรพิน   สิงห์ศรี
2. นายกิติชัย   สุขภูวงศ์