สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลบ้านแพง สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 94.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภณัฐ  กลมกลาง
 
1. นางทับทิม  จิ่มอาษา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงกชกร  ดอนวิชา
 
1. นางสาวลลิตา  วิมลรักษา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  คำพัน
 
1. นางสอางลักษณ์  ศรพรหม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรกนก  ลุนอุบล
 
1. นางสาววารุณี  พลหาญ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนนันท์  พรหมประกาย
 
1. นางวรรณภา  ภาโสม
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณฐอร  คูสกุล
 
1. นางสาวพิมพ์รัตน์  วโรรส
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุตรสาระ
 
1. นางวิมลดา  รุ่งจินดารัตน์
 
8 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดา  อุดมมา
2. เด็กหญิงลลิตตา  ราชชาลี
3. เด็กหญิงสุกัญญา  อภัยโส
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
2. นางปฐมาภรณ์  จูมสุพรรณ
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนิพร  พลเลิศ
2. เด็กหญิงอลิสา  อุดมกัน
 
1. นางวิมลดา  รุ่งจินดารัตน์
2. นายสุวัฒน์  จันทา
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงธัญลักษณ์  สิถิระบุตร
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงเก็จเพชร  แพงสาร
 
1. นางปฐมาภรณ์  จูมสุพรรณ
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรชนก  พนมสินรัตน์
2. เด็กหญิงภิญญดา  คูสกุล
3. เด็กหญิงสุรางคณา  ชินดา
 
1. นางสมหวัง  มาตย์เมือง
2. นางยุพิน  วโรรส
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 89 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐพงษ์  สุธงษา
2. เด็กหญิงภควดี  ช้อยขุนทด
3. เด็กหญิงอลิชา  คำวิลาศ
 
1. นางสาวศิริกัญญา  วิริยะเศรษฐ์กุล
2. นางสุภาภรณ์  อ้วนแก้ว
 
14 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ปึกแก้ว
3. เด็กหญิงนุชนาถ  พลสา
4. เด็กหญิงยมลภัทร  สินไชย
5. เด็กหญิงวรรวดี  คำแพ่ง
 
1. นางอัญชลี  ตรันเจริญ
2. นางสาวทิพสุดา  วายโสกา
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  ขันเดช
2. เด็กหญิงกุลจิรา   ภาโสม
3. เด็กหญิงจิตติมา  ภาโสม
4. เด็กหญิงจุไรรัตน์  แพงพุย
5. เด็กหญิงประภัสสร  ไชยโคตร
 
1. นางอัญชลี  ตรันเจริญ
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกมนนุช  ยานิวงษ์
2. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อุดมกัน
3. เด็กหญิงณัฐรินีย์  สุวรรณใจ
4. เด็กหญิงสุพรรษา  ตรัน
5. เด็กหญิงสุรางคณา  อภัยนิพัฒน์
 
1. นางบรรจง  แพงสาร
2. นายสุรัตน์  มีฤทธิ์
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กหญิงกุลธิดา  พาสอน
2. เด็กหญิงธันชนกย์  นพเก้า
3. เด็กหญิงบัณฑิตา  พาโสม
4. เด็กหญิงสร้อยฟ้า  อุปเสน
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ภูศรี
 
1. นางสาวประดิษฐ์  โพชะโน
2. นางอาริยา  อุดมกัน
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  สุวรรณวงษ์
 
1. นางสมพิศ  พิมพ์คำ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ตองอ่อน
 
1. นางการเกษ  บุพศิริ
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายดรินภพ  ผาลี
2. เด็กหญิงเพียงธนัน  คำกอง
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโส
2. นางสาวพรประเสริฐ  อภัยโส
 
21 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกวินนาฎ  โภคทรัพย์
2. เด็กชายบวรมงคล  ไชยภูวงศ์
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโส
2. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญนพรัตน์  คุณมี
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีฆทัศน์  บึกแก้ว
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 88.5 ทอง 5 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ดีโคตร
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงธารา  พุ่มไพบูลย์
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงรุ่งรุจี  ภาโสม
2. เด็กหญิงอรณิชา  ไชยพันธ์
3. เด็กชายอรรคพล  แสนศรี
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
2. นายสุภาพ  ยันทะแย้ม
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงจริญญา  วายโสกา
2. เด็กหญิงชมพูนุช  พุฒพวง
3. เด็กชายพชรโชติ  โชติวังโส
 
1. นางชะอ้อน  สินไชย
2. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงสุวพัชร  พรมชาติ
 
1. นางสาวกอบสุข  บุญชื่น
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  โมธรรม
 
1. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัชภูมิ  รุ่งจินดารัตน์
 
1. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงซอญญ่า  วิตบี้
 
1. นายวรวิทย์  จันทายืน
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 91.6 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภิญญา  ยะไวย์
 
1. นางสาวกอบสุข  บุญชื่น
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอิษฎาอร เรโกะ  วาตานาเบ้
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุณะเทพ
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงชัชชนิญ  พลีจันทร์
 
1. นางศิรินภา  รุ่งเรืองเจริญกิจ
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุทธิภัทร  ไชยขันธ์
 
1. นางสาวอัจฉรา  บุตรสิงขรณ์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายคมสัน  สาสอน
 
1. นายขวัญชัย  มยุรา
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ไวมงคุณ
 
1. นางสาวขนิษฐา  สุณะเทพ
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐธิพร  สิริวัฒนาชัย
 
1. นางศิรินภา  รุ่งเรืองเจริญกิจ
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  แพงโสม
2. เด็กชายรัชชานนท์  วิภูษณะ
 
1. นางสุกัลยา  จันทา
2. นางศิรินภา  รุ่งเรืองเจริญกิจ
 
40 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  แสวงดี
2. เด็กหญิงปฏิญญา  ปุกหุต
3. เด็กหญิงภัทรภรณ์  ดอนมืด
 
1. นางมณีรัตน์  อภัยโส
2. นางสาววารุุณี  พลหาญ
 
41 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงลลิตตา  ราชชาลี
2. เด็กชายสุวรรณชาด  จุลศรี
 
1. นางพรทิพย์  พลประเสริฐ
2. นางวิมลดา  รุ่งจินดารัตน์
 
42 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกชพร  ดอนวิชา
2. เด็กหญิงกชพร   คูสกุล
 
1. นางลลิสา  ทินบูรณ์
2. นางทับทิม  จิ่มอาษา
 
43 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรินทร  ศรีสุข
 
1. นางสุมาลี  ประสิทธิ์
 
44 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศิวกร  ศรีอาจ
 
1. นางสาวปริศรา  ศุกรสุต
 
45 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงทรงภรณ์  ภูประทาน
2. เด็กหญิงวรรณชนก  สุขสบาย
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นายศิริพงษ์  วงศ์พิมพ์คำ
 
46 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธาดาพงศ์  สายวร
2. เด็กชายธีร์  นวานุช
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นายศิริพงษ์  วงศ์พิมพ์คำ
 
47 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 86 ทอง 15 1. เด็กชายธีรภัทร  อ้วนแก้ว
2. เด็กชายสินวัฒนา  สีหาบุตร
 
1. นายธนวัฒน์  คัณทักษ์
2. นายศิริพงษ์  วงศ์พิมพ์คำ
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลชนก  พรหมจอม
2. เด็กหญิงวรัญญา  ทาคำ
3. เด็กหญิงสุนิสา  อุตส่าห์
4. เด็กหญิงอารยา  คำเสนาะ
5. เด็กหญิงอินทิรา  สุภาพันธ์
6. เด็กหญิงเมขลา  ราชพาลี
 
1. นางวรรณภา  ภาโสม
2. นางอาริยา  อุดมกัน
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 81.66 ทอง 5 1. เด็กหญิงณัฐมล  สุวรรณวงษ์
2. เด็กหญิงนันท์ภัส  ทองแก้ว
3. เด็กหญิงอุบลรัตน์  วงศ์งาม
 
1. นางสมโรจน์  ศิริผลา
 
50 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงมนัญชยา  บุพศิริ
 
1. นางศิริศิลป์  ไชยพร
 
51 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 80 ทอง 16 1. เด็กชายชัยทัต  ไชยพันธ์
2. เด็กหญิงสุพิชญา  จู่มา
3. เด็กหญิงอนุธิดา  อภัยโส
 
1. นางยุวรินทร์  วงศ์พิมพ์คำ
2. นางสาวพรทิพย์  อ้วนแก้ว
 
52 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัญญาทัต  ใจช่วง
2. เด็กหญิงพฤทรา  พรวิจิตร
3. เด็กหญิงสุภาพิชญ์  ภาโสม
 
1. นางสาวดวงเดือน  ติยะบุตร
2. นางทิพยวัลย์  เหล่าสุวงศ์
 
53 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงชนัญธิดา  ปาจะ
 
1. นางสาวดวงเดือน  ติยะบุตร