สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลโสธิญา สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 88.75 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรปรียา  บุพศิริ
 
1. นางสาววัฒนา  พันธ์จี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 89 ทอง 9 1. เด็กหญิงวณัชพร  กุลยะ
 
1. นางสาวอุมาพร  ดอกเกตุ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรธัช  กัลลาปี
 
1. นายเกริกเกียรติ  สร้อยบุดดา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายหิรัญ  ต้ายบุญเที่ยง
 
1. นางสาวสุภานันท์  ปั้นงาม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายณัฐธัญ  เสนาศรี
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ธงวิชัย
3. เด็กหญิงอารียา  กุลยะ
 
1. นางสาวญาณิศา  แดวทองดี
2. นายจักรกริช  หงส์ศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 84 ทอง 9 1. เด็กหญิงพรพิมล  พันธ์ศรี
2. เด็กชายไกรวิชญ์  จันทร์สว่าง
 
1. นางสาวอริสรา  อุทัยมา
2. นางสาวจินตนา  แสงทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงฉัตรทริกา  ไชยพรม
2. เด็กชายปัณณวรรธ  กองแพง
 
1. นางสาวอริสรา  อุทัยมา
2. นางสาวจินตนา  แสงทอง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 82 ทอง 4 1. เด็กหญิงพิชญาภัทร  ไชยสุระ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 89 ทอง 5 1. เด็กชายวิธวินท์  สระแก้ว
 
1. นางสาวทิพวรรณ  โยลัย
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายณภัทร  ซ้ายกลาง
 
1. นางสาวนภาพร  ด้วงขาว
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงลักษณาวดี  ปุนจันตัง
 
1. นางสาวนิภาวรรณ  ภูส่งศรี