สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.66 ทอง 5 1. เด็กชายจารุวิทย์  คาระวงค์
2. เด็กหญิงจินตนา  อุปสุ
3. เด็กหญิงชุดาภรณ์  คะตะโคตร
4. เด็กหญิงรัตติยา  นนทะศรี
5. เด็กหญิงศรีสุดา  แก้วโวหาร
 
1. นายพัฒนศักดิ์  ไชยสาร
2. นางทัดดาว  ไชยสาร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.6 ทอง 14 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ไชยพันธ์ุ
 
1. นางทัดดาว  ไชยสาร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสมร  อังคะฮาด
 
1. นางทัดดาว  ไชยสาร