สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเตี้ยน้อย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 72 เงิน 14 1. เด็กหญิงทิตยา  คาระวงค์
 
1. นางทัดดาว  ไชยสาร
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77.98 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัลยา  คะตะโคตร
2. เด็กชายณัฐกิตต์  ไชยพันธ์ุ
3. เด็กหญิงรัศมี  ออทอลาน
4. เด็กชายศิริชัย  อุปสุ
5. เด็กหญิงอาทิตยา  ไชยพันธ์ุ
 
1. นายพัฒนศักดิ์  ไชยสาร
2. นางทัดดาว  ไชยสาร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 86.66 ทอง 5 1. เด็กชายจารุวิทย์  คาระวงค์
2. เด็กหญิงจินตนา  อุปสุ
3. เด็กหญิงชุดาภรณ์  คะตะโคตร
4. เด็กหญิงรัตติยา  นนทะศรี
5. เด็กหญิงศรีสุดา  แก้วโวหาร
 
1. นายพัฒนศักดิ์  ไชยสาร
2. นางทัดดาว  ไชยสาร
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 84.6 ทอง 14 1. เด็กหญิงวิมลสิริ  ไชยพันธ์ุ
 
1. นางทัดดาว  ไชยสาร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กหญิงสมร  อังคะฮาด
 
1. นางทัดดาว  ไชยสาร
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 79.67 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ออระทัด
2. เด็กหญิงพัชนิดา  ปู่ห้วยพระ
3. เด็กหญิงมลฤดี  มณีลุน
 
1. นายหิฬัญญ์  โคตรสมบัติ
2. นางลักษณ์เมธา  อุ่นสนธิ์