สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสุชาดา  สิงหเสนี
 
1. นางรัชนี  อุสาพรหม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 75 เงิน 12 1. เด็กหญิงเรณุกา  อุสาพรหม
2. เด็กหญิงแก้ว  แก้วบัวพา
 
1. นางจับใจ  ไชยศิริวงค์สุข
2. นางสาววารี  ลือรินทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 74.25 เงิน 7 1. เด็กชายนนทวัฒน์  อุปพงษ์
2. เด็กชายสิรวิชญ์  พาแก้ว
3. เด็กชายอภิวัฒน์  นาโควงค์
 
1. นายดนตรี  ดีแสง
2. นางปาริชาติ  อินอุเทน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน 8 1. เด็กชายพุฒิเมธ  โคตมิตร
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 77 เงิน 8 1. เด็กหญิงกานติมา  นาโควงค์
2. เด็กหญิงกุลธิดา   อนุวรรณ
3. เด็กหญิงมนัสนันท์  นาโควงค์
4. เด็กหญิงมัลลิกา  วงศรีชู
5. เด็กหญิงรินลดา  ปะโพทะกัง
6. เด็กหญิงวรัญญา  นาโควงค์
7. เด็กหญิงวิลาสินี   อุสาพรหม
8. เด็กหญิงศิโรรัตน์  นิวงษา
9. เด็กหญิงสุภาวดี  บุนนท์
10. เด็กหญิงสุวิมล  นาโควงค์
 
1. นางมีสุข  ไชยพร
2. นางสาวปวีณา  บัวมิ่ง
3. นายวีระชัย  วะชุม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 78.5 เงิน 13 1. เด็กหญิงวรนุช  ดีแสง
 
1. นางสาววรรณี  โกษาแสง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 71 เงิน 16 1. เด็กหญิงวรัญญา  นาโควงค์
2. เด็กหญิงศิริมล  นาโควงค์
 
1. นางบุญล้ำ  คำหา
2. นางสาววรรณี   โกษาแสง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 76.33 เงิน 16 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   โคตรมิตร
 
1. นางสาวเจนจิรา  นาโควงค์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 70 เงิน 9 1. เด็กหญิงจิญานันท์  จันทรี
2. เด็กหญิงณัฐวรา  เดชโฮม
 
1. นางจับใจ   ไชยศิริวงศ์สุข
2. นางสาวปวีณา  บัวมิ่ง
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  โตสุวรรณ์
2. เด็กหญิงทิราภรณ์  ถาวงกาง
3. เด็กหญิงวิลาพรรณ  นาโควงค์
 
1. นางมาลีรัตน์  โกษาแสง
2. นางสาววารี  ลือรินทร์
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 78 เงิน 7 1. เด็กชายศิวกร  นาโควงค์
2. เด็กชายสรไกร  โกษาแสง
 
1. นายวีระชัย  วะชุม
2. นายฐาปกรณ์  ซิงห์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 77.33 เงิน 11 1. เด็กหญิงวิจิตรา  โคตรพรหม
2. เด็กหญิงสุนิดดา  นาโควงค์
3. เด็กหญิงเจนจิรา  กำลังแรง
 
1. นางสุปรีดี  เหมะธุลิน
2. นางสาวประภัสสร  แก้วสว่าง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงขวัญข้าว  ยะภักดี
2. เด็กหญิงนริศรา  การัมย์
3. เด็กหญิงวราภร  ศรีจิวังษา
 
1. นางวิไลวรรณ  ทิพชาติ
2. นางนิตยา  พรหมมา
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 15 1. เด็กชายพุฒิพงศ์  บุนนท์
 
1. นางสาววรรณี  โกษาแสง
 
15 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กชายจรูญ  ประกิ่ง
2. เด็กชายณัฐพงษ์  บุนนท์
3. เด็กชายรพีภัทร  วงศรียา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  โคตรมิตร
 
16 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 5 1. เด็กชายณัฐนันท์  โคตรมิตร
2. เด็กชายทัศนชัย   วะเกิดเป้ม
3. เด็กชายธนวัฒน์  วงศรีชู
 
1. นางสาวจิราภรณ  โคตรมิตร