สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนนางัว สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนิติพัฒน์  สามารถกุล
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายพุฒิเมธ  โคตรมิตร
2. เด็กชายรพีพัฒน์  นาโควงค์
 
1. นายสุรินทร์  อุสาพรหม
2. นายวีระชัย  วะชุม
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.1-ป.3 30 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงณัฐมณ  กิขุนทด
 
1. นางพัชราภรณ์  ชูพันธ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 28.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายทวีศักดิ์   นาโควงค์
2. เด็กชายนนทกานต์  วงศรีชู
3. เด็กชายนัธยศ  อุสาพรหม
4. เด็กชายวรเมศ  นาโควงค์
5. เด็กชายวรเวช   อ่อนคำหล้า
6. เด็กชายสมชาย  นาโควงค์
 
1. นายสุรินทร์   อุสาพรหม
2. นางปาริชาติ  อินอุเทน
3. นายวีระชัย  วะชุม