สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 75 เงิน 19 1. เด็กหญิงณัฏฐิดา  ซ่อมจันทึก
 
1. นายทองมา  ไฮวัง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายนุติ  จันทราช
2. เด็กชายอภิเดช  จันทะสิน
 
1. นางสุดที่รัก  อุ่มอาษา
2. นางสาววิมลรัตน์  ภูมิกันหา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 79 เงิน 11 1. เด็กหญิงกรกนก  วะเกิดเป้ม
 
1. นายสมชัย  โคตรมิตร