สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัทรประภา  พันจี
 
1. นางอรสา  พันธ์แจ่ม
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  เทืองอิว
2. เด็กหญิงพรรณวสา  พันจี
3. เด็กหญิงภรณ์ชิตา  ทองอนุ
4. เด็กหญิงศิรินทรา  อยู่่ไทย
5. เด็กหญิงออมสิน  สินเทา
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  ศรีวรขาน
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นนทะสี
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.5 ทอง 12 1. เด็กชายกฤษฎา   อุปสุ
2. เด็กชายณัฐชนน  รัตติยา
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตติยา
4. เด็กชายพงศกร  รักคำสี
5. เด็กชายวัชรมัย  นนทะศรี
6. เด็กชายวีระภัทร  บุพศิริ
 
1. นางสาวนววรรณ  ยอดเมือง
2. นางสาวรุ่งทิวา  ศรีวรขาน
3. นางแสงเดือน  วิลาจันทร์
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินกรณ์  ขวาชัยวี
2. เด็กหญิงศิรินทรา  อู่ไทย
3. เด็กหญิงสุดธิดา  นนทะศรี
4. เด็กหญิงอนุสรา  ยะเทียม
5. เด็กหญิงออมสิน  สินทา
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นายสุจิน  บุตรโคษา
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงภาวิณี  นนทะศรี
2. เด็กหญิงอัญชนา  อุเทนหลอย
 
1. นางสาวบุศรินทร์  มะสุใส
2. นายเสกสรรค์  พินยงค์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐพล  นนทะศรี
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เขาหลวง
 
1. นางพรรณราย  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวบุศรินทร์  มะสุใส
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายจักกฤษ  บุพศิริ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นนทะศรี
 
1. นายมนต์ชัย  พันนาดี
2. นายสุจิน  บุตรโคษา
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุษรินธรณ์  ศรีสุพรรณ
2. เด็กหญิงวชิราพรรณ  กองจันทร์
 
1. นางสาวนววรรณ  ยอดเมือง
2. นายวัชรพงษ์  คำวัน
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  พันสิติ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ยางสิงอ้อ
 
1. นางสาวนววรรณ  ยอดเมือง
2. นางสาววนิดา  ตะวะนะ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นนทะศรี
 
1. นายมนต์ชัย  พันนาดี
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  นนทะศรี
 
1. นางปัญจา  คาระวงค์
 
13 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง 7 1. เด็กชายแสนดี  นนทะศรี
 
1. นางพรรณราย  กิติศรีวรพันธุ์