สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเตี้ยใหญ่ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94 ทอง 4 1. เด็กหญิงนภัทรประภา  พันจี
 
1. นางอรสา  พันธ์แจ่ม
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวนัชพรรณ  นนทะศรี
2. เด็กหญิงวันวิสาข์  ต้ายคำไว
3. เด็กหญิงวันวิสาข์  นนทะศรี
 
1. นายอาทิตย์  คาระวงค์
2. นางปัญจา  คาระวงค์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายธีรพัฒน์  มามุขดา
2. เด็กชายยุทธิชัย  นนทะศรี
3. เด็กชายรัชนนท์  นนทะศรี
 
1. นายอาทิตย์  คาระวงค์
2. นางปัญจา  คาระวงค์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายชัยณรงค์  ไชยพันธุ์
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นนทะศรี
 
1. นายอาทิตย์  คาระวงค์
2. นางปัญจา  คาระวงค์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายวราเทพ  รุ่งศิริ
2. เด็กชายวีรภัทร  คีราช
 
1. นายอาทิตย์  คาระวงค์
2. นางปัญจา  คาระวงค์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 67 ทองแดง 11 1. เด็กชายจักรินทร์  จันทุมมา
2. เด็กชายสุทัศน์  อุปสุ
 
1. นางสาวบุศรินทร์  มะสุใส
2. นางอรสา  พันธ์แจ่ม
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงนภาวรรณ  เทืองอิว
2. เด็กหญิงพรรณวสา  พันจี
3. เด็กหญิงภรณ์ชิตา  ทองอนุ
4. เด็กหญิงศิรินทรา  อยู่่ไทย
5. เด็กหญิงออมสิน  สินเทา
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นางสาวรุ่งทิวา  ศรีวรขาน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  นนทะสี
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  นนทะศรี
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรวงศ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายพัฒนากร  พันจี
2. เด็กชายพิทยา  นครังสุ
3. เด็กชายเศรษฐกิจ  กิติผง
 
1. นางสาวสาวิตรี  วรวงศ์
2. นายวัชรพงษ์  คำวัน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 75 เงิน 9 1. เด็กชายรัฐพล  นนทะศรี
 
1. นางสาวบุศรินทร์  มะสุใส
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภาวิณี  นนทะศรี
 
1. นายเสกสรรค์  พินยงค์
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 80.5 ทอง 12 1. เด็กชายกฤษฎา   อุปสุ
2. เด็กชายณัฐชนน  รัตติยา
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  รัตติยา
4. เด็กชายพงศกร  รักคำสี
5. เด็กชายวัชรมัย  นนทะศรี
6. เด็กชายวีระภัทร  บุพศิริ
 
1. นางสาวนววรรณ  ยอดเมือง
2. นางสาวรุ่งทิวา  ศรีวรขาน
3. นางแสงเดือน  วิลาจันทร์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายทินกรณ์  ขวาชัยวี
2. เด็กหญิงศิรินทรา  อู่ไทย
3. เด็กหญิงสุดธิดา  นนทะศรี
4. เด็กหญิงอนุสรา  ยะเทียม
5. เด็กหญิงออมสิน  สินทา
 
1. นางสาวศุภผล  ไชยพันธุ์
2. นายสุจิน  บุตรโคษา
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงภาวิณี  นนทะศรี
2. เด็กหญิงอัญชนา  อุเทนหลอย
 
1. นางสาวบุศรินทร์  มะสุใส
2. นายเสกสรรค์  พินยงค์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรัฐพล  นนทะศรี
2. เด็กหญิงศิโรรัตน์  เขาหลวง
 
1. นางพรรณราย  กิติศรีวรพันธุ์
2. นางสาวบุศรินทร์  มะสุใส
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายจักกฤษ  บุพศิริ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  นนทะศรี
 
1. นายมนต์ชัย  พันนาดี
2. นายสุจิน  บุตรโคษา
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุษรินธรณ์  ศรีสุพรรณ
2. เด็กหญิงวชิราพรรณ  กองจันทร์
 
1. นางสาวนววรรณ  ยอดเมือง
2. นายวัชรพงษ์  คำวัน
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงวรรณวิษา  พันสิติ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ยางสิงอ้อ
 
1. นางสาวนววรรณ  ยอดเมือง
2. นางสาววนิดา  ตะวะนะ
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  นนทะศรี
 
1. นายมนต์ชัย  พันนาดี
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวันวิสาข์  นนทะศรี
 
1. นางปัญจา  คาระวงค์
 
22 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 89 ทอง 7 1. เด็กชายแสนดี  นนทะศรี
 
1. นางพรรณราย  กิติศรีวรพันธุ์
 
23 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายมีชัย  พันจี
2. เด็กชายศตวรรษ  พันจี
3. เด็กชายสามารถ  นนทะศรี
 
1. นายวัชรพงษ์  คำวัน
2. นางสาววนิดา  ตะวะนะ
 
24 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ชูเชิด
2. เด็กชายภาณุ  ทองอนุ
3. เด็กชายวิทวัส  เตี้ยที
 
1. นายวัชรพงษ์  คำวัน
2. นางสาววนิดา  ตะวะนะ
 
25 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายวรากร  วงศ์ล่าม
2. เด็กชายสุวัฒชัย  นนทะศรี
 
1. นายบุญสรวง  สาเส็ง
2. นางสาววนิดา  ตะวะนะ