สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามเปี้ย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุภาพร  กัญญารัตน์
 
1. นางรัศมี  คำเกษ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตยชญ์  อุปทุม
 
1. นายเสถียร  คำเกษ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอดิเทพ  ขันอาสา
 
1. นายเสถียร  คำเกษ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอภัสรา  บุญช่วย
 
1. นางอรพินท์  คำเกษ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทยาวัฒน์  สำรวย
2. เด็กชายพุทฒิพงษ์  ประสงค์ดี
3. เด็กหญิงศิริยาภรณ์  คำเกษ
 
1. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
2. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงหทัยชนก  ไชยเทศ
2. เด็กหญิงอนงรักษ์  อุปทุม
3. เด็กหญิงอัญธิชา  เพชรโสภา
 
1. นายศิริ  ธนภัทรพงศ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 13 1. เด็กหญิงกฤษณา  สาลาเลิศ
2. เด็กหญิงภาวิณี  คำเกษ
 
1. นายชัยฤกษ์  เจริญรส
2. นายสถาพร  ทีสุกะ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. นายจีระวัฒน์  คำเกษ
 
1. นายจักรพงษ์  สรรพโส
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัลยากร  อุปทุม
2. เด็กหญิงมนัสชนก  เหง้าละคร
 
1. นางศุภรัตน์  เจริญรส
2. นางผ่องใส  ธนภัทรพงษ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษณะ  คำเกษ
2. เด็กชายหนึ่งพิรม  คำเกษ
 
1. นางสาวดวงเนตร  พิมพาเลีย
2. นางสาวดวงเนตร  พิมพาเลีย
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิรินทิพย์  คำเกษ
2. เด็กหญิงเมวิกา  ศรีเชียงสา
 
1. นางดวงเนตร  พิมพาเลีย
2. นางดวงเนตร  พิมพาเลีย
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายธาดา  คำเกษ
2. เด็กชายศุภณัฐ  ไชยเทศ
3. เด็กชายอัครพล  ด่างเกษี
 
1. นางนิภาลัย  ยะภักดี
2. นางนุชนาฏ  สินสุนทรพงส์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรภัทร  ไชยเทศ
2. เด็กชายพัชรพล  ทุมสาย
3. เด็กชายวัชรากร  จุลขันธ์
 
1. นางผ่องใส  ธนภัทรพงศ์
2. นางสุภรัตน์  เจริญรส
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศรายุทธ  ไชยเทศ
 
1. นายกุศล  วรรณวงศ์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพัตรา  คุณากาล
 
1. นายณัฐวุฒิ  วรรณวงศ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงญานิกา  โคตรชมภู
 
1. นางสุภัสศรี  วรรณวงศ์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรรณิกา  อุปทุม
2. เด็กหญิงชลธิชา  พันเรืองฤทธิ์
3. เด็กหญิงธิญาดา  อุปทุม
 
1. นายกุศล  วรรณวงศ์
2. นางสาวสิริลักษณ์  แสงโพธิ์
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปุณยาภรณ์  พงศ์สุระ
2. เด็กหญิงสุภัตรา  ไชยเทศ
3. เด็กหญิงเปียทิพย์  ขันทะชา
 
1. นายกุศล  วรรณวงค์
2. นางสุภัสศรี  วรรณวงค์
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  เพรชโสภา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  อุปทุม
3. เด็กชายพีรวิชญ์  ไชยเทศ
 
1. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
2. นายเนรมิตร  บุตรสุวรรณ์
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงปิยธิดา  ประสงค์ดี
2. เด็กหญิงมริสา  คำเกษ
3. เด็กหญิงสุกัญญา  จุลขันธ์
 
1. นายเนรมิตร  บุตรสุวรรณ์
2. นางนันทิยา  บุตรสุวรรณ์
 
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปริมวรา  พิมภาค
2. เด็กหญิงวุฒิพร  ไชยเทศ
3. เด็กหญิงสุนิสา  ประสงค์ดี
 
1. นายกุศล  วรรณวงศ์
2. นายณัฐวุฒิ  วรรณวงศ์