สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านข่า สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงจันทิมา  ขันทะชา
2. เด็กชายไตรภพ  ขันทะวัตร์
 
1. นางดารณี  ทีสุกะ
2. นางบังอร  นนตะแสน
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.6 ทอง 4 1. เด็กหญิงกฤตพร  วะสาร
2. เด็กหญิงจรัสศรี  ถาวร
3. เด็กหญิงจิราภัทร  ยะภักดี
4. เด็กหญิงญานิศา  ยะภักดี
5. เด็กหญิงดวงพร  ยะภักดี
6. เด็กหญิงดารารัตน์  น้อยถนอม
7. เด็กหญิงนฤทัย  ขันทะชา
8. เด็กหญิงนิตยา  ขันทะชา
9. เด็กหญิงบุษยมาศ  รามาส
10. เด็กหญิงภานุมาศ  อุระมา
11. เด็กหญิงสุมินตรา  ธาระราช
12. เด็กหญิงอพัชชา  ยะภักดี
13. เด็กหญิงเบญจพร  ขันทะชา
14. เด็กหญิงเบญจะรัตน์  คำใบ
15. เด็กหญิงเพ็ญประภา  อริยภักดี
 
1. นางกรรณิกา  แก้วฝ่าย
2. นางสาวธนาภรณ์  สิงห์งอย
3. นางสาวธัญญรักษ์  นะคะจัด
4. นางละพิง  แสงโพธิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปัญญากร  บุตรสุวรรณ
 
1. นางดาราสว่าง  สุวรรณมาโจ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวิชญา  ยะภักดี
 
1. นางดารณ๊  ทีสุกะ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตนัย  ขันทะชา
 
1. นางกาญจนา  นะคะจัด
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชิดชนก  ทีสุกะ
 
1. นางดารณี  ทีสุกะ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายกิตติวินทร์  อินขำวงค์
 
1. นายวิทยา  ทีสุกะ
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 85.5 ทอง 4 1. เด็กหญิงจันทิมา  ทีสุกะ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  ธรรมวงศ์
3. เด็กหญิงอริสรา  ชื่นกลิ่นโพธิ์
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
2. นางบุญกุศล  นุ่นสวัสดิ์
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัณฑิมา  เพ็ญศรี
2. เด็กหญิงชลินกานต์  สร้างโสก
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ทีสุกะ
 
1. นางสายสุดา  ประสงค์ดี
2. นายคมกฤช  คะปัญญา
 
10 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 85 ทอง 4 1. เด็กชายพิชยุทธ  ฟองอ่อน
 
1. นางสาวพิกุลทอง  ยะภักดี
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง 7 1. เด็กชายปฐมการณ์  ทีสุกะ
2. เด็กหญิงสาวิตรี  พูลสมบัตื
3. เด็กหญิงสุพิชยา  คะลีล้วน
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
2. นางสายสุดา  ประสงค์ดี
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาญคิด  น้อยนาง
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปลายฝน  ทีสุกะ
 
1. นางชญาณ์พัชร  สิงห์งอย