สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  จำปา
 
1. นางวิไลวรรณ  สิงหันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74.67 เงิน 14 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ราชสีห์
2. เด็กหญิงอิศริยา  อนุญาหงษ์
 
1. นางวิไลวรรณ  สิงหันต์
2. นางสาวสาวิตรี  อุทำกา
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77.99 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกพร  น้อยเพียวงค์
2. เด็กหญิงบุบผา   อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงศิริมล  อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงอัญชลี  อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงเกวลิน  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวรัตนา  อนุญาหงษ์
2. นางวนิดา  สิทธิพา
 
4 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงชุติมา  นารีแพงสี
2. เด็กชายสหรัฐ  พูลบุญ
 
1. นางสุภาพร   ไพรสณฑ์
2. นางสาวสาวิตรี  อุทำกา