สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านค้อ สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 80 ทอง 14 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  แสงสุวรรณ
 
1. นางสุลี  สุวรรณมาโจ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  จำปา
 
1. นางวิไลวรรณ  สิงหันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปนัดดา  อุทำกา
 
1. นางสุลี  สุวรรณมาโจ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงปวีณา  อนุญาหงษ์
 
1. นางวิไลวรรณ  สิงหันต์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 86 ทอง 8 1. เด็กชายชาคริต  กรีสอนคม
 
1. นางวิไลวรรณ  สิงหันต์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 74.67 เงิน 14 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ราชสีห์
2. เด็กหญิงอิศริยา  อนุญาหงษ์
 
1. นางวิไลวรรณ  สิงหันต์
2. นางสาวสาวิตรี  อุทำกา
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 77.99 เงิน 9 1. เด็กหญิงกนกพร  น้อยเพียวงค์
2. เด็กหญิงบุบผา   อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงศิริมล  อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงอัญชลี  อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงเกวลิน  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวรัตนา  อนุญาหงษ์
2. นางวนิดา  สิทธิพา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 83.66 ทอง 11 1. เด็กหญิงพรหมพร  จำปา
2. เด็กหญิงรัชณีกร  วิภา
3. เด็กหญิงศริญญา  อนุญาหงษ์
4. เด็กหญิงศิริลักษณ์  โพธิ
5. เด็กหญิงอรอุมา  ผมน้อย
 
1. นายสมเดช  เสนาคำ
2. นายธีรยุทธ  หมู่มี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกพร  จำปา
2. เด็กหญิงธันย์ชนก  วิภา
3. เด็กหญิงนภัสกร  ขอทับกลาง
4. เด็กหญิงปทิตตา  จำปา
5. เด็กหญิงลลิดา  โคตรคำ
 
1. นายปราโมทย์  สุวรรณมาโจ
2. นางรัชนีวรรณ  อนุญาหงษ์
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงวรรณวิสา  จำปา
3. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์สา
4. เด็กหญิงศิรินทร์ธร  จำปา
5. เด็กหญิงอินทุอร  จำปา
 
1. นางรัชนีวรรณ  อนุญาหงษ์
2. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81.6 ทอง 15 1. เด็กหญิงพันณิตา  อุทำกา
 
1. นางซิลเวียหลุยส์  ไชยมาโย
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวันชนก  จำปา
 
1. นางสาวพิมพร  สุขวัญ
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 84.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงจันจิรา  กันยาตี
2. เด็กหญิงจีราภรณ์  เตยซันซะ
3. เด็กหญิงญาณิสา  ศรีประสงค์
4. เด็กหญิงธิดาพร  ชมวงค์
5. เด็กหญิงปุญญธิดา  อนุญาหงษ์
6. เด็กหญิงพรทิพา  นารีแพงสี
7. เด็กหญิงพรนภา  เกาะแก้ว
8. เด็กหญิงวชิรินทรา  มะโนรัตน์
9. เด็กหญิงวาสนา  สิทธิยา
10. เด็กหญิงอลิชา  ดีแสง
 
1. นางวนิดา  สิทธิพา
2. นางสาวจิราภา  วรรณจักร
3. นางสาวรัตนา  อนุญาหาษ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 69 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงสุภัสภรย์  อนุญาหงษ์
 
1. นายปราโมทย์  สุวรรณมาโจ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 84.67 ทอง 5 1. เด็กชายจิราศักด์  เตยชันชะ
 
1. นางสาวจิราภา  วรรณจักร
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 85.8 ทอง 12 1. เด็กหญิงปริศนา  อนุญาหงษ์
 
1. นางวนิดา  สิทธิพา
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 86.2 ทอง 4 1. เด็กชายกรวิทย์  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงจิดารัตน์  อุ่มภูธร
3. เด็กหญิงณัฐพร  จำปา
4. เด็กชายธนโชค  อนุญาหงษ์
5. เด็กชายธีรพัฒน์  อนุญาหงษ์
6. เด็กชายพิเชษชัย  อนุญาหงษ์
7. เด็กชายยุทธนา  อาจบัณฑิต
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  อนุญาหงษ์
9. เด็กหญิงสุทิศตา  นารีแพงสี
10. เด็กหญิงอลิสา  จำปา
 
1. นางวนิดา  สิทธิพา
2. นางสาวจิราภา  วรรณจักร
3. นางสาวรัตนา  อนุญาหงษ์
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 85.5 ทอง 4 1. เด็กชายดนัย  อนุญาหงษ์
2. เด็กชายนิธิ  วิภา
3. เด็กชายภานุกร  อนุญาหงษ์
4. เด็กชายภิสิทธิ์  แซ่มั่ว
5. เด็กชายอรพัฒน์  เดชแสง
6. เด็กชายไชยภัทร  จำปา
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นายปราโมทย์  สุวรรณมาโจ
3. นางสุลี  สุวรรณมาโจ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ปากดี
2. เด็กหญิงพัชริดา  จำปา
3. เด็กหญิงอาทิติยา  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางวนิดา  สิทธิพา
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัญญา  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงสรินญา  ทารี
 
1. นางคตินันท์  ยามี
2. นายสมใจ  ยามี
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลดา  สาโท
2. เด็กหญิงพัสพร  อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงรัตติกาล  อนุญาหงษ์
 
1. นางวิไลวรรณ  สิงหันต์
2. นางสาวสาวิตรี  อุทำกา
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงชไมพร  จำปา
2. เด็กหญิงปภาสรณ์  อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงรวิฐฎา   คำภา
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  อนุญาหงษ์
5. เด็กหญิงสุชาดา  จำปา
6. เด็กหญิงเมธาวี  อนุญาหงษ์
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวสุมาลิน  ชัยมุงคุณ
3. นางสุลี  สุวรรณมาโจ
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 86 ทอง 9 1. เด็กหญิงพัชรี  อนุญาหงษ์
2. เด็กหญิงภควดี  อนุญาหงษ์
3. เด็กหญิงสร้อยลดา  มอญปาก
 
1. นางวิไลวรรณ  สิงหันต์
2. นางสาวสาวิตรี  อุทำกา
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายธวัชชัย  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  อุทำกา
 
25 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 75 เงิน 15 1. เด็กหญิงชุติมา  นารีแพงสี
2. เด็กชายสหรัฐ  พูลบุญ
 
1. นางสุภาพร   ไพรสณฑ์
2. นางสาวสาวิตรี  อุทำกา
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 64 ทองแดง 12 1. เด็กชายธีรวัฒน์  อนุญาหงษ์
 
1. นางสาวสาวิตรี  อุทำกา
 
27 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายชุตินนท์  สุระเทพ
2. เด็กชายรักษา  แสนปากดี
3. เด็กชายศุกล  สุขวัญ
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวสาวิตรี  อุทำกา
 
28 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงนิพาดา  จำปา
2. เด็กหญิงพลอยวรีย์  จำปา
3. เด็กหญิงวิภาดา  อุทำกา
 
1. นางสุภาพร  ไพรสณฑ์
2. นางสาวสาวิตรี  อุทำกา