สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงดลยา  สานาผา
2. เด็กหญิงสินิทธา  หงษ์ลอย
3. เด็กหญิงอภัสราภร  โยธาตรี
 
1. นางสาวภัทธิรา  นวลตา
2. นางสาวชไมพร  เบ้ารี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีหะนาม
2. เด็กหญิงรุวิยา  วังอุปัดชา
3. เด็กหญิงลลิตา  มาดี
4. เด็กหญิงสุพัตรา  นครังสุ
5. เด็กหญิงสุวรรณษา  ทุมดี
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายวราวุฒิ  ปู่ห้วยพระ
 
1. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภู่ยิ้ม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บัวคำ
3. เด็กหญิงปรียาพร  เขียวค้า
4. เด็กหญิงวรรณิศา  ตู้แก้ว
5. เด็กหญิงอพัฌชา  นนทะศรี
6. เด็กหญิงเปมิกา  วังอุปัดชา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ไชยเสือ
2. นางสาวภัทธิรา  นวลตา
3. นางภารดี  พรหมดี
4. นางพรชนก  เอี้ยงก้อน