สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคำเตย สพป. นครพนม เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอท่าอุเทน
ระหว่าง วันที่ 3-5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กหญิงกมลชนก  สานาผา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ไชยเสือ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 7 1. เด็กชายชัยณรงค์  ปู่โค้ย
2. เด็กชายธีรพันธ์  โยธาตรี
 
1. นายธงชัย  มั่นธรรม
2. นายสุรศักดิ์  พรหมเกษ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กหญิงดลยา  สานาผา
2. เด็กหญิงสินิทธา  หงษ์ลอย
3. เด็กหญิงอภัสราภร  โยธาตรี
 
1. นางสาวภัทธิรา  นวลตา
2. นางสาวชไมพร  เบ้ารี
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  สีหะนาม
2. เด็กหญิงรุวิยา  วังอุปัดชา
3. เด็กหญิงลลิตา  มาดี
4. เด็กหญิงสุพัตรา  นครังสุ
5. เด็กหญิงสุวรรณษา  ทุมดี
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสินีนาฏ  โยธาตรี
2. เด็กหญิงอนุสรา  วังอุปัดชา
 
1. นางระเบียบ  สุวรรณมาโจ
2. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 88 ทอง 5 1. เด็กชายวราวุฒิ  ปู่ห้วยพระ
 
1. นายประมูล  สุวรรณมาโจ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 14 1. เด็กหญิงชลธิชา  โพติยะ
 
1. นางภารดี  พรหมดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงวันทนา  อุผา
 
1. นางสาวภัทธิรา  นวลตา
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ภู่ยิ้ม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  บัวคำ
3. เด็กหญิงปรียาพร  เขียวค้า
4. เด็กหญิงวรรณิศา  ตู้แก้ว
5. เด็กหญิงอพัฌชา  นนทะศรี
6. เด็กหญิงเปมิกา  วังอุปัดชา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ไชยเสือ
2. นางสาวภัทธิรา  นวลตา
3. นางภารดี  พรหมดี
4. นางพรชนก  เอี้ยงก้อน
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 78 เงิน 10 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  เล่าป่า
2. เด็กหญิงทับทิม  ช่วยสุมาน
3. เด็กหญิงนภาพร  โยธาตรี
4. เด็กหญิงสรสิริ  นันทะ
5. เด็กหญิงอภิชญา  มาดี
6. เด็กหญิงเบญจพร  อุผา
 
1. นางสาวมณีรัตน์  ไชยเสือ
2. นางสาวภัทธิรา  นวลตา
3. นางภารดี  พรหมดี